Önümler

 • AC900 Üç fazaly awtomatiki hereketlendiriji Hepa 13 Beton tozan çykaryjy

  AC900 Üç fazaly awtomatiki hereketlendiriji Hepa 13 Beton tozan çykaryjy

  AC900 güýçli üç fazaly tozan çykaryjy,bilenturbinaly hereketlendiriji ýokary üpjün edýärsuw göteriji.“Bersi” innowasion we patentli “Auto Pulsing” tehnologiýasy, süzgüçleri urmak ýa-da el bilen arassalamak üçin ýygy-ýygydan durmagyň agyrysyny çözýär, operatora 100% üznüksiz işlemäge, zähmet tygşytlamaga mümkinçilik berýär.Beton tozan gaty inçe we howply, bu vakuum ýokary derejeli 2 basgançakly HEPA süzgüç ulgamy bilen gurulýar.2-nji uly süzgüç nobatçylyk edýäröz-özünearassa, ikinji derejeli 4 silindr süzgüçaýratynlykda synagdan geçirilýärwe HEPA 13 kepillendirilen, has arassa, sagdyn iş gurşawy üçin arassa howa çykaryşyny üpjün ediň.76mm * 10m ýylmaýjy şlang we 50mm * 7.5m şlang, D50 taýajyk we pol guralyny öz içine alýan doly pol gurallary toplumy bilen üpjün edilýär.

 • AC750 Üç fazaly awtomatiki hereketlendiriji Hepa tozan çykaryjy

  AC750 Üç fazaly awtomatiki hereketlendiriji Hepa tozan çykaryjy

  AC750 güýçli üç fazaly tozan çykaryjydyrturbinaly hereketlendirijiýokary suw göteriji bilen üpjün ediň.BuBersi patenti Auto Pulsing tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan, ýönekeýwe ygtybarly, howa kompressorynyň durnuksyz aladasyny aýyryňwe gollanmany ýazdyryňarassalamak wagty, hakyky 24 sagat üznüksizişleýär.AC750 içindäki 3 sany uly süzgüçde gurulýarözüňi aýlaarassalamak, wakuumy hemişe güýçli saklamak.

 • Çygly we gury tozan sorujy 2000W 3000W

  Çygly we gury tozan sorujy 2000W 3000W

  WD582 / WD583 göçme çygly we gury senagat tozan sorujydyr. 90L ýokary hilli PP plastmassa uly tank, has ýeňil, ýöne has kyn.Enjam çakyşmaga çydamly, kislota çydamly, aşgazana çydamly we poslama garşydyr. Çukury ýygnamak, ussahanalary, zawodlary, dükany we beýleki arassalaýyş meýdanlaryny arassalamak üçin amatly.Adaty täjirçilik wakuumy bilen tapawutlylykda, bu enjam gurluşyk meýdançasy üçin ýumşak agyr ýük göterijiler bilen gurulýar.

 • AC150H Dokalan süzgüçli halta
 • AC150H awtomat arassa W / D Hepa tozan kollektory

  AC150H awtomat arassa W / D Hepa tozan kollektory

  AC150H, Hersi kepillendirilen, motorly çygly we gury HEPA tozan çykaryjy, Bersi innowasiýa awtoulag arassalaýyş ulgamy, 38L tank göwrümi.Elmydama ýokary sorulmagy saklamak üçin öz-özüni arassalaýan 2 süzgüç bar.HEPA süzgüji bölejikleriň 99,95% -ini 0,3 mikronda alýar.Suwuklyklar we gury inçe tozan üçin göçme we ýeňil tozan sorujy, suwuklyklaryň iň ýokary derejesine ýetende enjam awtomatiki usulda ýapylýar.Elektrik guraly üçin amatly, üznüksiz işlemegi talap edýär, esasanam gurluşyk meýdançasynda we ussahanada beton we gaýa tozanlaryny çykarmak üçin amatly.

 • Täze bölüji, wakuum işleýän wagtynda operatora sumkalary üýtgetmäge mümkinçilik berýär

  Täze bölüji, wakuum işleýän wagtynda operatora sumkalary üýtgetmäge mümkinçilik berýär

  Tozan sorujy deslapky bölüji, esasy ýygnaýjy konteýner ýa-da süzgüç ýetmezden ozal has uly galyndylary we bölejik maddalaryny howa akymyndan aýyrýan tozan sorujy ulgamlaryň bir bölegidir.Öňki bölüji wakuumyň esasy süzgüçini ýapmazdan ozal hapa, tozan we beýleki uly bölejikleri gabap, süzgüç ýaly hereket edýär.Bu esasy süzgüçiň ömrüni uzaltmaga we wakuumyň netijeli işlemegine kömek edýär.Iň yzygiderli bölüjini ulanmak bilen, operator sumka çalşylanda tozan bölüjiniň sumkasyna düşmegi üçin wakuumy öçürmeli.T05 tozan bölüji, islendik tozan çykaryjynyň çäkli iş wagty bilen yzygiderli işlemegine mümkinçilik berýän basyş ýeňilleşdiriji klapanyň akylly dizaýnyny gursa-da, iş netijeliligini ýokarlandyrar.Ulagda T05 115 sm çenli peseldilip bilner.