Kompaniýanyň tertibi

hakda (1)

hd_title_bg

Biz kim?

Bersi Senagat enjamlary Co., Ltd.2017-nji ýylda döredildi. Bu professional senagat tozan sorujy, beton tozan çykaryjy, howa süpüriji we bölüji önüm öndüriji we dünýä ulanyjylary üçin bir gezek tozan çözgütlerini hödürlemegi maksat edinýär.
6 ýyldan gowrak üznüksiz ösüş we innowasiýa bilen Bersi Hytaýyň öňdebaryjy we senagat arassalaýyş enjamlaryny öndürijisine öwrüldi.Esasanam beton üwemek, kesmek we ýadro burawlamak pudagynda Bersi Hytaýly adamy alyp barýan Europeewropada, Awstraliýada, Täze Zelandiýada, Demirgazyk Amerikada we Günorta Amerikada we ş.m. satyjylar bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýdy.

hd_title_bg

Biz näme edýäris

Bersi gözleg we önümçilik, tozan sorujy, beton tozan çykaryjy we howa süpüriji önümçiligi we marketinginde ýöriteleşendir.Önümçilik liniýasy 35-den gowrak dürli modeli öz içine alýar, bu pudakda iň doly önüm diapazonyna eýe.

Programmalar önümçilik liniýalaryny, materiallary gaýtadan işlemegi, ammarlary, beton üweýji we polat, beton kesmek, ýadro burawlamak we tozany köp talap edýän iş ýerlerini öz içine alýar.Birnäçe önüm we tehnologiýa milli patent aldy we CE tarapyndan tassyklandy.

hakda (8)

hd_title_bg

Näme üçin bizi saýlamaly?

Güýçli gözleg we güýç

Gözleg we gözleg merkezimizdäki inersenerlerimiz, olaryň hemmesiniň maşyn dizaýn etmek we öndürmek boýunça 10 ýyldan gowrak tejribesi bar.Daş görnüşi dizaýnyna, gurluş dizaýnyna, elektrik ýörelgesine we galyndy dizaýnyna we ş.m.

Gysga gowşuryş

Bersi zawody has netijeli önümçiligi guramak üçin öňdebaryjy ERP ulgamyny hödürledi.Sargyt boýunça önümçiligi gurnaýan zawodlaryň köpüsinden tapawutlylykda, Bersi elmydama ygtybarly sanaw ýazýar, bu bolsa yzygiderli sargyt üçin 10 günüň içinde öňdebaryjy wagty gysgaltmaga mümkinçilik berýär.

Çalt jogap

Biziň aýratyn we hünärmen satuw toparymyz bar.Islän wagtyňyz goldaw gerek bolsa, size iň gysga wagtda jogap bererler.

OEM & ODM kabul ederliklidir

Custöriteleşdirilen reňkler we marka bar.Islegleriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz, geliň bu pudak üçin has ygtybarly we has arassa iş sahypasyny döretmek üçin bilelikde işleşeliň.

hd_title_bg

Medeniýet hyzmatdaşlygy

Dünýä markasy korporatiw medeniýet tarapyndan goldanýar.Korporatiw medeniýetiniň diňe Impact, Infiltration we Integration arkaly emele gelip biljekdigine doly düşünýäris.Kompaniýamyzyň ösüşi, soňky ýyllarda dogruçyllyk, innowasiýa, jogapkärçilik, hyzmatdaşlyk esasy gymmatlyklaryna esaslandy.

01

Innowasiýa

Innowasiýa kompaniýamyzyň medeniýetiniň özenidir.
Innowasiýa güýçlenmäge alyp barýan ösüşe alyp barýar.Hemmesi täzelikden gelip çykýar.
Halkymyz düşünje, mehanizm, tehnologiýa we dolandyryş ugurlarynda täzelikler edýär.
Kärhanamyz strategiki we daşky gurşaw üýtgemelerini ýerleşdirmek we ýüze çykýan mümkinçiliklere taýyn bolmak üçin hemişe işjeň ýagdaýda.

02

Hyzmatdaşlyk

Hyzmatdaşlyk ösüşiň çeşmesidir.
Hyzmatdaşlyk topary gurmaga çalyşýarys.
Win-win ýagdaýyny döretmek üçin bilelikde işlemek, korporatiw ösüş üçin örän möhüm maksat hasaplanýar.
Bütewilik hyzmatdaşlygyny netijeli amala aşyrmak arkaly.
Toparymyz çeşmeleriň birleşmegini, birek-biregiň üstüni ýetirmegi başardy, hünärmenlere öz hünärlerine doly oýnamaly

03

Dogruçyllyk

Biziň kompaniýamyz hemişe ýörelge, adamlara gönükdirilen, bitewiligi dolandyrmak, iň ýokary hilli, ýokary abraý.
Dogruçyllyk zawodymyzyň bäsdeşlik ukybynyň hakyky çeşmesine öwrüldi.
Şeýle ruhuň bolmagy bilen, her ädimimizi yzygiderli we berk ädim ätdik.

04

Jogapkärçilik

Jogapkärçilik, tutanýerliligi üpjün edýär.
Toparymyz müşderiler we jemgyýet üçin güýçli jogapkärçilik we wezipe duýgusyna eýedir.
Şeýle jogapkärçiligiň güýjüni görüp bolmaýar, ýöne duýup bolýar.
Toparymyzyň ösmegi üçin elmydama hereketlendiriji güýç boldy.

Şahadatnama

Howa süpüriji CE_00

Bersi boş CE_00

GFD

H13_00

Sergi

Sergi (1)

Sergi (4)

Sergi (2)

Sergi (3)

Müşderi meselesi

jhgfiuy

jnghfujtyu

jhgfuty

jghuty

Müşderi işi (3)

Müşderi işi (4)

Müşderi işi (1) (1)