Çygly we gury senagat wakuumy

 • AC150H awtomat arassa W / D Hepa tozan kollektory

  AC150H awtomat arassa W / D Hepa tozan kollektory

  AC150H, Bersi innowasiýa awtoulag arassalaýyş ulgamy, 38L tank göwrümi bilen bir motorly çygly we gury HEPA tozan çykaryjy.Elmydama ýokary sorulmagy saklamak üçin öz-özüni arassalaýan 2 süzgüç bar.HEPA süzgüji bölejikleriň 99,95% -ini 0,3 mikronda alýar.Suwuklyklar we gury inçe tozan üçin göçme we ýeňil tozan sorujy, suwuklyklaryň iň ýokary derejesine ýetende enjam awtomatiki usulda ýapylýar.Elektrik guraly üçin amatly, üznüksiz işlemegi talap edýär, esasanam gurluşyk meýdançasynda we ussahanada beton we gaýa tozanlaryny çykarmak üçin amatly.

 • Çygly we gury tozan sorujy 2000W 3000W

  Çygly we gury tozan sorujy 2000W 3000W

  WD582 / WD583 göçme çygly we gury senagat tozan sorujydyr. 90L ýokary hilli PP plastmassa uly tank, has ýeňil, ýöne has kyn.Enjam çakyşmaga çydamly, kislota çydamly, aşgazana çydamly we poslama garşydyr. Çukury ýygnamak, ussahanalary, zawodlary, dükany we beýleki arassalaýyş meýdanlaryny arassalamak üçin amatly.Adaty täjirçilik wakuumy bilen tapawutlylykda, bu enjam gurluşyk meýdançasy üçin ýumşak agyr ýük göterijiler bilen gurulýar.

 • A9 Üç fazaly agyr ýükli çygly we gury senagat vakuumy

  A9 Üç fazaly agyr ýükli çygly we gury senagat vakuumy

  A9 uly üç fazaly çygly we gury senagat tozan sorujy, umuman agyr ulanmak üçin niýetlenendir. 24/7 üznüksiz işlemek üçin amatly mugt turbinaly hereketlendiriji.Köp mukdarda tozan galyndylaryny we suwuklyklary ýygnamak üçin 100L aýrylýan tank bar. Onda Bersi innowasiýa we patent awtoulag impuls ulgamy bar, 100% hakyky togtadylmaýan iş. Gurulmaz inçe tozan we howply materiallary ýygnamak üçin H synpy süzgüji bilen. Bu önümçilik enjamy enjamlara integrasiýa, durnukly gurnamalarda we ş.m. ulanmak üçin amatlydyr.

 • DC3600 3 Motorlar çygly we gury awto-hereketlendiriji vakuum

  DC3600 3 Motorlar çygly we gury awto-hereketlendiriji vakuum

  DC3600 3 aýlaw we aýratynlykda dolandyrylýan Ametek hereketlendirijileri bilen enjamlaşdyrylandyr. Wakuumly galyndylary ýa-da suwuklyklary saklamak üçin 75L aýrylýan tozan çüýşesi bolan bir fazaly senagat derejeli çygly we gury tozan sorujy.Onda köp mukdarda tozan ýygnalýan islendik gurşaw ýa-da programma üçin ýeterlik güýç üpjün etmek üçin 3 sany uly hereketlendiriji hereketlendiriji bar.Bersi patent awto impuls tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan, bazardaky köp sanly arassa vakuumlar bilen tapawutlanýar. Çukuryň içinde 2 sany uly süzgüç bar.Bir süzgüç arassalananda, beýlekisi wakuumy dowam etdirýär, bu wakuumy hemişe ýokary howa akymyny saklaýar. HEPA süzgüçli zyýanly tozanlary saklamaga, howpsuz we arassa iş ýerini döretmäge kömek edýär. has agyr bölejikleri we suwuklyklary almak üçin dükan vakuumlaryny arassalamak. Adatça önümçilik desgalarynda, gurluşyk ýa-da gurluşyk meýdançalarynda ulanylýar. 5M D50 şlang, S taýajyk we pol gurallary bilen bilelikde.

 • WD582 Çygly we gury senagat tozan sorujy

  WD582 Çygly we gury senagat tozan sorujy

  WD582 göçme çygly we gury senagat tozan sorujydyr.90L ýokary hilli PP plastmassa uly tank bilen, has ýeňil, ýöne has kyn.Themaşyn çaknyşyga çydamly, kislota çydamly, aşgar çydamly weposlama garşy. Suwy ýygnamak, ussahanalary arassalamak üçin amatly,zawodlar, dükan we beýleki arassalaýyş meýdanlary.

 • S3 Faeke faza çygly we gury senagat vakuumy

  S3 Faeke faza çygly we gury senagat vakuumy

  S3 seriýaly tozan sorujylar esasan üznüksiz arassalamak üçin ulanylýar
  önümçilik meýdançalary ýa-da üstünden arassalamak üçin.Ykjam we çeýe hökmünde görkezilen,
  hereket etmek aňsat.S3 üçin mümkin bolan programmalar ýok
  beton senagatyna laboratoriýa, ussahana, maşyn gurluşygy.
  Bu modeli diňe gury materiallar üçin ýa-da çygly we gury programmalar üçin saýlap bilersiňiz.

12Indiki>>> Sahypa 1/2