Önümler

 • 3010T / 3020T 3 hereketlendirijiler awtomatiki hereketlendiriji tozan çykaryjy

  3010T / 3020T 3 hereketlendirijiler awtomatiki hereketlendiriji tozan çykaryjy

  3010T / 3020T 3 aýlaw we aýratyn dolandyrylýan Ametek hereketlendirijileri bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu gury tozan ýygnamak üçin niýetlenen, tozany howpsuz we arassa zyňmak üçin üznüksiz aşak düşýän bukja bilen enjamlaşdyrylan ýeke fazaly tozan sorujydyr.Onda köp mukdarda tozan ýygnalýan islendik gurşaw ýa-da programma üçin ýeterlik güýç üpjün etmek üçin 3 sany uly hereketlendiriji hereketlendiriji bar.Bu model, bazardaky köp sanly arassa vakuumlar bilen tapawutlanýan Bersi patent awtoulag impuls tehnologiýasy hökmünde görkezildi. Çukuryň içinde 2 sany uly süzgüç bar.Bir süzgüç arassalananda, beýlekisi wakuum saklaýar, bu wakuumy hemişe ýokary howa akymyny saklaýar, bu operatorlara üweýiş işine ünsi jemlemäge mümkinçilik berýär.HEPA süzgüçli zyýanly tozanlary saklamaga, howpsuz we arassa iş ýerini döretmäge kömek edýär. Söwda dükanyndaky vakuumlar has agyr bölejikleri almak üçin umumy maksat ýa-da täjirçilik arassalaýjy dükan vakuumlaryndan has köp sorulmagy üpjün edýär. 7.5M D50 şlang, S taýajygy we pol gurallary. Akylly trolly dizaýna sag boluň, operator wakuumy dürli ugurda aňsatlyk bilen basyp biler.3020T / 3010T, islendik orta ýa-da ululykdaky ýylmaýjy enjamlara, gyrgyçlara, atyjy partlaýjylara birikdirmek üçin köp güýje eýe..Bu Hepa tozan tozan sorujy, gymmatly esbaplary tertiplemek üçin gural kaddy bilen hem ýerleşdirilip bilner..

 • AC800 Üç fazaly awtomatiki hereketlendiriji Hepa 13 deslapky bölüji bilen tozan çykaryjy

  AC800 Üç fazaly awtomatiki hereketlendiriji Hepa 13 deslapky bölüji bilen tozan çykaryjy

  AC800, ýokary öndürijilikli deslapky bölüji bilen integrirlenen, gaty güýçli üç fazaly tozan çykaryjy, süzgüç girmezden ozal inçe tozanyň 95% -ini aýyrýar.Onda innowasion awtoulag arassa tehnologiýasy bar, ulanyjylara elmydama el bilen arassalamak üçin üznüksiz işlemäge mümkinçilik berýär, öndürijiligi ep-esli ýokarlandyrýar.2 basgançakly süzgüç ulgamy bilen enjamlaşdyrylan AC800, birinji etapda 2 silindr süzgüç, öz-özüni arassalaýar, ikinji tapgyrda 4 sany HEPA kepillendirilen H13 süzgüji operatorlara howpsuz we arassa howany wada berýär.Üznüksiz bukulýan halta ulgamy ýönekeý, tozansyz sumkanyň üýtgemegini üpjün edýär.76mm * 10m ýylmaýjy şlang we 50mm * 7.5m şlang, D50 taýajyk we pol guralyny goşmak bilen doly pol gurallary toplumy bar.Bu enjam orta ululykdaky we uly üweýji enjamlar, gyrgyçlar, pyçaklar we pol üweýjiler bilen ulanmak üçin amatlydyr.

 • TS3000 3 Motoryň ýeke fazaly Hepa 13 tozan çykaryjy

  TS3000 3 Motoryň ýeke fazaly Hepa 13 tozan çykaryjy

  TS3000 3 hereketlendiriji HEPA beton tozan çykaryjy, bazardaky iň güýçli ýeke fazaly gurluşyk wakuumydyr.3pcs täjirçilik Ametek hereketlendirijileri, müşderisini 358 sm howa akymy bilen üpjün edýär. Dürli güýç zerur bolanda 3 hereketlendirijini aýratyn dolandyryp bolýar.Klassiki reaktiw impuls süzgüç arassalaýyş ulgamy bilen aýratynlyklar, operator sorulmanyň pesdigini duýanda, wakuum girelgesini blokirlemegiň öňündäki süzgüçden 3-5 sekunt arassalaýar. Maşyny açmaly we süzgüçleri çykarmaly däl, ikinji tozandan gaça duruň howp.2 basgançakly süzgüç ulgamy bilen enjamlaşdyrylan bu tozan vakuum arassa. Birinji hökmünde konus esasy süzgüç we iň soňky üç H13 süzgüji.Her HEPA süzgüji aýratynlykda synagdan geçirilýär we iň pes netijeliligi 99,99% @ 0.3 mikron.kremniniň täze talaplaryna laýyk gelýär. Doly tozansyz zyňylmagyny kepillendirmek üçin yzygiderli aşak düşýän bukja ulgamy.Adaty wakuum ölçeýji, süzgüçiň petiklenýändigini görkezmekdir.TS3000, D63 şlang * 10m, D50 * 7.5 metr şlang, taýajyk we pol gurallary ýaly doly gurallar toplumy bilen üpjün edilýär.

 • TS2000 2 Motors 2 basgançakly süzgüç Hepa 13 tozan çykaryjy

  TS2000 2 Motors 2 basgançakly süzgüç Hepa 13 tozan çykaryjy

  TS2000 iki hereketlendiriji HEPA beton tozan çykaryjydyr. 2 sany täjirçilik derejeli Ameterk hereketlendirijisi 258 sm we 100 dýuým suw göteriji üpjün edýär. Operatorlar dürli güýç gerek bolanda hereketlendirijileri özbaşdak dolandyryp bilerler.Klassiki reaktiw impuls süzgüç arassalaýyş ulgamy bilen aýratynlyklar, operator sorulmanyň pesdigini duýanda, wakuum girelgesini blokirlemegiň öňündäki süzgüçden 3-5 sekunt arassalaýar. Maşyny açmaly we süzgüçleri çykarmaly däl, ikinji tozandan gaça duruň howp.2 basgançakly süzgüç ulgamy bilen enjamlaşdyrylan bu tozan vakuum arassa. Birinji hökmünde konus esasy süzgüç we iň soňky H13 süzgüji.Her HEPA süzgüji aýratynlykda synagdan geçirilýär we iň pes netijeliligi 99,99% @ 0.3 mikron.täze kremniniň talaplaryna laýyk gelýär.Bu professional tozan çykaryjy, gurmak, üwemek, gips we beton tozany üçin ajaýyp.TS2000, müşderini bir görnüşi hökmünde beýikligi sazlamak funksiýasy bilen üpjün edýär, awtoulagda tranport edilende, ulanyjy 1,2 m-den pes bolup biler.

 • X seriýaly siklon bölüji

  X seriýaly siklon bölüji

  Dürli tozan sorujylar bilen 90% -den gowrak tozan süzüp biler.Tozan soruja girmek, tozan sorujylary iş wagtyny uzaltmak, süzgüçleri tozan sorujylardan goramak we ömrüňizi uzaltmak üçin az tozan ediň.

 • B1000 Howa süpüriji HEPA süzgüji

  B1000 Howa süpüriji HEPA süzgüji

  B1000 howa arassalaýjy, ikinji süzgüç HEPA süzgüji.0,3 mikronda 99,99% netijeliligi üpjün edýän HEPA H13 süzgüji