Üç fazaly senagat wakuumy

 • A9 Üç fazaly çyg we gury senagat wakuumy

  A9 Üç fazaly çyg we gury senagat wakuumy

  A9 seriýaly tozan sorujylar, umuman, agyr ýük ulanmak üçin niýetlenendir.24/7 üznüksiz işlemek üçin ýokary ygtybarly, pes sesli, uzak ömri bolan mugt turbinaly hereketlendiriji.Olar önümçilik maşynlaryna integrasiýa, önümçilik enjamlaryny arassalamak, maşyn gurallaryny arassalamak, täze energiýa ussahanasyny arassalamak, awtomatlaşdyryş ussahanasyny arassalamak we beýleki ugurlarda wagşy ulanylýan gurnama enjamlarynda we ş.m. ulanmak üçin amatlydyr.A9, süzgüçiň ýapylmagynyň öňüni almak we netijeli süzgüçini saklamak üçin öz müşderisine klassiki jet impuls süzgüçini arassalamagy üpjün edýär.

   

   

 • AC900 Üç fazaly awtomatiki hereketlendiriji Hepa 13 Beton tozan çykaryjy

  AC900 Üç fazaly awtomatiki hereketlendiriji Hepa 13 Beton tozan çykaryjy

  AC900 güýçli üç fazaly tozan çykaryjy,bilenturbinaly hereketlendiriji ýokary üpjün edýärsuw göteriji.“Bersi” innowasion we patentli “Auto Pulsing” tehnologiýasy, süzgüçleri urmak ýa-da el bilen arassalamak üçin ýygy-ýygydan durmagyň agyrysyny çözýär, operatora 100% üznüksiz işlemäge, zähmet tygşytlamaga mümkinçilik berýär.Beton tozan gaty inçe we howply, bu vakuum ýokary derejeli 2 basgançakly HEPA süzgüç ulgamy bilen gurulýar.2-nji uly süzgüç nobatçylyk edýäröz-özünearassa, ikinji derejeli 4 silindr süzgüçaýratynlykda synagdan geçirilýärwe HEPA 13 kepillendirilen, has arassa, sagdyn iş gurşawy üçin arassa howa çykaryşyny üpjün ediň.76mm * 10m ýylmaýjy şlang we 50mm * 7.5m şlang, D50 taýajyk we pol guralyny öz içine alýan doly pol gurallary toplumy bilen üpjün edilýär.

 • AC750 Üç fazaly awtomatiki hereketlendiriji Hepa tozan çykaryjy

  AC750 Üç fazaly awtomatiki hereketlendiriji Hepa tozan çykaryjy

  AC750 güýçli üç fazaly tozan çykaryjydyrturbinaly hereketlendirijiýokary suw göteriji bilen üpjün ediň.BuBersi patenti Auto Pulsing tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan, ýönekeýwe ygtybarly, howa kompressorynyň durnuksyz aladasyny aýyryňwe gollanmany ýazdyryňarassalamak wagty, hakyky 24 sagat üznüksizişleýär.AC750 içindäki 3 sany uly süzgüçde gurulýarözüňi aýlaarassalamak, wakuumy hemişe güýçli saklamak.

 • AC800 Üç fazaly awtomatiki hereketlendiriji Hepa 13 deslapky bölüji bilen tozan çykaryjy

  AC800 Üç fazaly awtomatiki hereketlendiriji Hepa 13 deslapky bölüji bilen tozan çykaryjy

  AC800, ýokary öndürijilikli deslapky bölüji bilen integrirlenen, gaty güýçli üç fazaly tozan çykaryjy, süzgüç girmezden ozal inçe tozanyň 95% -ini aýyrýar.Onda innowasion awtoulag arassa tehnologiýasy bar, ulanyjylara elmydama el bilen arassalamak üçin üznüksiz işlemäge mümkinçilik berýär, öndürijiligi ep-esli ýokarlandyrýar.2 basgançakly süzgüç ulgamy bilen enjamlaşdyrylan AC800, birinji etapda 2 silindr süzgüç, öz-özüni arassalaýar, ikinji tapgyrda 4 sany HEPA kepillendirilen H13 süzgüji operatorlara howpsuz we arassa howany wada berýär.Üznüksiz bukulýan halta ulgamy ýönekeý, tozansyz sumkanyň üýtgemegini üpjün edýär.76mm * 10m ýylmaýjy şlang we 50mm * 7.5m şlang, D50 taýajyk we pol guralyny goşmak bilen doly pol gurallary toplumy bar.Bu enjam orta ululykdaky we uly üweýji enjamlar, gyrgyçlar, pyçaklar we pol üweýjiler bilen ulanmak üçin amatlydyr.

 • A9 Üç fazaly agyr ýükli çygly we gury senagat vakuumy

  A9 Üç fazaly agyr ýükli çygly we gury senagat vakuumy

  A9 uly üç fazaly çygly we gury senagat tozan sorujy, umuman agyr ulanmak üçin niýetlenendir. 24/7 üznüksiz işlemek üçin amatly mugt turbinaly hereketlendiriji.Köp mukdarda tozan galyndylaryny we suwuklyklary ýygnamak üçin 100L aýrylýan tank bar. Onda Bersi innowasiýa we patent awtoulag impuls ulgamy bar, 100% hakyky togtadylmaýan iş. Gurulmaz inçe tozan we howply materiallary ýygnamak üçin H synpy süzgüji bilen. Bu önümçilik enjamy enjamlara integrasiýa, durnukly gurnamalarda we ş.m. ulanmak üçin amatlydyr.