Phaseeke fazaly HEPA tozan çykaryjy

 • TS3000 3 Motoryň ýeke fazaly Hepa 13 tozan çykaryjy

  TS3000 3 Motoryň ýeke fazaly Hepa 13 tozan çykaryjy

  TS3000 3 hereketlendiriji HEPA beton tozan çykaryjy, bazardaky iň güýçli ýeke fazaly gurluşyk wakuumydyr.3pcs täjirçilik Ametek hereketlendirijileri, müşderisini 358 sm howa akymy bilen üpjün edýär. Dürli güýç zerur bolanda 3 hereketlendirijini aýratyn dolandyryp bolýar.Klassiki reaktiw impuls süzgüç arassalaýyş ulgamy bilen aýratynlyklar, operator sorulmanyň pesdigini duýanda, wakuum girelgesini blokirlemegiň öňündäki süzgüçden 3-5 sekunt arassalaýar. Maşyny açmaly we süzgüçleri çykarmaly däl, ikinji tozandan gaça duruň howp.2 basgançakly süzgüç ulgamy bilen enjamlaşdyrylan bu tozan vakuum arassa. Birinji hökmünde konus esasy süzgüç we iň soňky üç H13 süzgüji.Her HEPA süzgüji aýratynlykda synagdan geçirilýär we iň pes netijeliligi 99,99% @ 0.3 mikron.kremniniň täze talaplaryna laýyk gelýär. Doly tozansyz zyňylmagyny kepillendirmek üçin yzygiderli aşak düşýän bukja ulgamy.Adaty wakuum ölçeýji, süzgüçiň petiklenýändigini görkezmekdir.TS3000, D63 şlang * 10m, D50 * 7.5 metr şlang, taýajyk we pol gurallary ýaly doly gurallar toplumy bilen üpjün edilýär.

 • TS2000 2 Motors 2 basgançakly süzgüç Hepa 13 tozan çykaryjy

  TS2000 2 Motors 2 basgançakly süzgüç Hepa 13 tozan çykaryjy

  TS2000 iki hereketlendiriji HEPA beton tozan çykaryjydyr. 2 sany täjirçilik derejeli Ameterk hereketlendirijisi 258 sm we 100 dýuým suw göteriji üpjün edýär. Operatorlar dürli güýç gerek bolanda hereketlendirijileri özbaşdak dolandyryp bilerler.Klassiki reaktiw impuls süzgüç arassalaýyş ulgamy bilen aýratynlyklar, operator sorulmanyň pesdigini duýanda, wakuum girelgesini blokirlemegiň öňündäki süzgüçden 3-5 sekunt arassalaýar. Maşyny açmaly we süzgüçleri çykarmaly däl, ikinji tozandan gaça duruň howp.2 basgançakly süzgüç ulgamy bilen enjamlaşdyrylan bu tozan vakuum arassa. Birinji hökmünde konus esasy süzgüç we iň soňky H13 süzgüji.Her HEPA süzgüji aýratynlykda synagdan geçirilýär we iň pes netijeliligi 99,99% @ 0.3 mikron.täze kremniniň talaplaryna laýyk gelýär.Bu professional tozan çykaryjy, gurmak, üwemek, gips we beton tozany üçin ajaýyp.TS2000, müşderini bir görnüşi hökmünde beýikligi sazlamak funksiýasy bilen üpjün edýär, awtoulagda tranport edilende, ulanyjy 1,2 m-den pes bolup biler.

 • AC150H awtomat arassa W / D Hepa tozan kollektory

  AC150H awtomat arassa W / D Hepa tozan kollektory

  AC150H, Bersi innowasiýa awtoulag arassalaýyş ulgamy, 38L tank göwrümi bilen bir motorly çygly we gury HEPA tozan çykaryjy.Elmydama ýokary sorulmagy saklamak üçin öz-özüni arassalaýan 2 süzgüç bar.HEPA süzgüji bölejikleriň 99,95% -ini 0,3 mikronda alýar.Suwuklyklar we gury inçe tozan üçin göçme we ýeňil tozan sorujy, suwuklyklaryň iň ýokary derejesine ýetende enjam awtomatiki usulda ýapylýar.Elektrik guraly üçin amatly, üznüksiz işlemegi talap edýär, esasanam gurluşyk meýdançasynda we ussahanada beton we gaýa tozanlaryny çykarmak üçin amatly.

 • Çygly we gury tozan sorujy 2000W 3000W

  Çygly we gury tozan sorujy 2000W 3000W

  WD582 / WD583 göçme çygly we gury senagat tozan sorujydyr. 90L ýokary hilli PP plastmassa uly tank, has ýeňil, ýöne has kyn.Enjam çakyşmaga çydamly, kislota çydamly, aşgazana çydamly we poslama garşydyr. Çukury ýygnamak, ussahanalary, zawodlary, dükany we beýleki arassalaýyş meýdanlaryny arassalamak üçin amatly.Adaty täjirçilik wakuumy bilen tapawutlylykda, bu enjam gurluşyk meýdançasy üçin ýumşak agyr ýük göterijiler bilen gurulýar.

 • T3 Boýy sazlamak bilen bir fazaly wakuum

  T3 Boýy sazlamak bilen bir fazaly wakuum

  T3, bir fazaly halta görnüşli senagat tozan sorujy.3 sany güýçli Ametek hereketlendirijileri bilen, her hereketlendirijini operatoryň isleglerine görä özbaşdak dolandyryp bolýar.Adaty import edilen poliester bilen örtülen HEPA süzgüji, netijeliligi> 99.97%@0.3um, yzygiderli aşak düşýän bukulýan halta howpsuz we arassa tozany ýok etmegi üpjün edýär.Düzülip bilinýän beýiklik, aňsatlyk bilen işlemek we daşamak.Reaktiw impuls süzgüçini arassalamak ulgamy bilen enjamlaşdyrylan operatorlar süzgüç petiklenende süzgüçi 3-5 gezek arassalaýarlar, bu tozan çykaryjy ýokary soruşa öwrüler, arassalamak üçin süzgüç çykarmagyň zerurlygy ýok, ikinji tozan hapalanmagynyň öňüni alyň.Pollary üweýji we ýalpyldawuk pudaga aýratyn degişlidir. Maşyn işçini öňe itirmäge mümkinçilik berýän öň çotga bilen birikdirilip bilner.Statik elektrik togundan gorkmakdan gorkmaň.Iş giňligi 70 sm bolan bu D50 öň çotga, iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar, zähmeti tygşytlaýar.T3 D50 * 7.5m şlang, S gum we pol gurallary bilen gelýär.

   

 • T5 tozan çykaryjy, bölüji bilen birleşdirildi

  T5 tozan çykaryjy, bölüji bilen birleşdirildi

  T5, deslapky bölüji bilen birleşdirilen bir fazaly beton tozan sorujy.3 sany güýçli Ametek hereketlendirijileri bilen, her hereketlendirijini operatoryň isleglerine görä özbaşdak dolandyryp bolýar.Öňki siklon bölüjisinde tozan süzgüç girmänkä 95% -den gowrak inçe tozan boşadar, süzgüçiň iş wagty uzaldar.Adaty import edilen poliester bilen örtülen HEPA süzgüji, netijeliligi> 99.97%@0.3um, yzygiderli aşak düşýän bukulýan halta howpsuz we arassa tozany ýok etmegi üpjün edýär.Reaktiw impuls süzgüçini arassalamak ulgamy bilen enjamlaşdyrylan operatorlar süzgüç petiklenende süzgüçi 3-5 gezek arassalaýarlar, bu tozan çykaryjy ýokary soruşa öwrüler, arassalamak üçin süzgüç çykarmagyň zerurlygy ýok, ikinji tozan hapalanmagynyň öňüni alyň.Pollary üweýji we polat pudagyna aýratyn degişlidir.

123Indiki>>> Sahypa 1/3