Phaseeke fazaly HEPA tozan çykaryjy

 • T5 Singe Faza Üç motorly tozan çykaryjy, bölüji bilen birleşdirilen

  T5 Singe Faza Üç motorly tozan çykaryjy, bölüji bilen birleşdirilen

  T5, deslapky bölüji bilen birleşdirilen bir fazaly beton tozan sorujy.3 sany güýçli Ametek hereketlendirijileri bilen, her hereketlendirijini operatoryň isleglerine görä özbaşdak dolandyryp bolýar.Öňki siklon bölüjisinde tozan süzgüç girmänkä 95% -den gowrak inçe tozan boşadar, süzgüçiň iş wagty uzaldar.Adaty import edilen poliester örtükli HEPA süzgüji, netijeliligi> 99.9%@0.3um, yzygiderli aşak düşýän bukulýan halta howpsuz we arassa tozany ýok etmegi üpjün edýär.Reaktiw impuls süzgüçini arassalamak ulgamy bilen enjamlaşdyrylan operatorlar süzgüç petiklenende süzgüçi 3-5 gezek arassalaýarlar, bu tozan çykaryjy ýokary soruşa öwrüler, arassalamak üçin süzgüç çykarmagyň zerurlygy ýok, ikinji tozan hapalanmagynyň öňüni alyň.Pollary üweýji we polat pudagyna aýratyn degişlidir.

 • AC21 / AC22 Ekiz hereketlendirijiler Hepa 13 beton vakuum

  AC21 / AC22 Ekiz hereketlendirijiler Hepa 13 beton vakuum

  AC22 / AC21 ekiz hereketlendirijiler, HEPA tozan çykaryjy awtomatik hereketlendiriji. Orta ölçegli beton pol üweýjiler üçin iň meşhur model.2 sany täjirçilik derejeli Ameterk hereketlendirijisi 258 sm we 100 dýuým suw göteriji üpjün edýär. Operatorlar dürli güýç gerek bolanda hereketlendirijileri özbaşdak dolandyryp bilerler.Süzgüçleriň urulmagy ýa-da el bilen arassalanmagy üçin ýygy-ýygydan durmagyň agyrysyny çözýän “Bersi” innowasion “Auto pulsing” tehnologiýasy bilen üpjün edildi, operatora 100% üznüksiz işlemäge, zähmet tygşytlamaga mümkinçilik berýär.Inçe tozan öýkenlere dem alsa, bedene aşa zyýan berýär, bu vakuum ýokary derejeli 2 basgançakly HEPA süzgüç ulgamy bilen gurulýar. Iki silindr süzgüç bilen enjamlaşdyrylan birinji etap öz-özüni arassalaýar. Bir süzgüç arassalananda, beýlekisi vakuum etmegi dowam etdirýär, mundan beýläk ýapylmakdan gorkmaly däl. Ikinji etapda EN1822-1 we IEST RP CC001.6 standarty bilen aýratyn synagdan geçen we 2pc H13 HEPA süzgüji bar. Bu ýokary öndürijilikli enjam OSHA-nyň tozan ýygnaýjysyna laýyk gelýär talaplary we has arassa, sagdyn iş ýerini üpjün etmäge kömek edýär.Bersi kassetalarynyň hemmesi ýaly tozan ýygnaýjy ýaly, AC22 / AC21 plastiki halta ýa-da Longopac halta ulgamyna yzygiderli düşýän tozan ýygnamak bilen enjamlaşdyrylan, bulaşyksyz tozansyz zyňylmakdan lezzet alarsyňyz.7.5m * D50 şlang, S taýajyk we pol gurallary bilen bilelikde gelýär. Bu ultra göçme tozan ýygnaýjy dykyz poluň üstünden aňsatlyk bilen aýlanýar we ulag daşalanda awtoulagda ýa-da ýük awtoulagyna aňsatlyk bilen ýüklenýär.

 • D3 Çala we gury tozan sorujy

  D3 Çala we gury tozan sorujy

  D3 çygly we gury bir fazaly senagat wakuumydyr

  suwuklyk bilen iş salyşyp biler weşol bir wagtyň özünde tozan.Uçaryň impulsy

  süzgüç arassalamak tozan tapmak üçin örän täsirli ,.suwuklyk derejesi

  wyklýuçatel dizaýny, suw doly bolanda motory gorar.D3

  siziň idealyňyzdyrçygly üwemek we ýuwmak üçin saýlama.

 • TS2000 2 Motors 2 basgançakly süzgüç Hepa 13 tozan çykaryjy

  TS2000 2 Motors 2 basgançakly süzgüç Hepa 13 tozan çykaryjy

  TS2000 iki hereketlendiriji HEPA beton tozan çykaryjydyr. 2 sany täjirçilik derejeli Ameterk hereketlendirijisi 258 sm we 100 dýuým suw göteriji üpjün edýär. Operatorlar dürli güýç gerek bolanda hereketlendirijileri özbaşdak dolandyryp bilerler.Klassiki reaktiw impuls süzgüç arassalaýyş ulgamy bilen aýratynlyklar, operator sorulmanyň pesdigini duýanda, wakuum girelgesini blokirlemegiň öňündäki süzgüçden 3-5 sekunt arassalaýar. Maşyny açmaly we süzgüçleri çykarmaly däl, ikinji tozandan gaça duruň howp.2 basgançakly süzgüç ulgamy bilen enjamlaşdyrylan bu tozan vakuum arassa. Birinji hökmünde konus esasy süzgüç we iň soňky H13 süzgüji.Her HEPA süzgüji aýratynlykda synagdan geçirilýär we iň pes netijeliligi 99,99% @ 0.3 mikron.täze kremniniň talaplaryna laýyk gelýär.Bu professional tozan çykaryjy, gurmak, üwemek, gips we beton tozany üçin ajaýyp.TS2000, müşderini bir görnüşi hökmünde beýikligi sazlamak funksiýasy bilen üpjün edýär, awtoulagda tranport edilende, ulanyjy 1,2 m-den pes bolup biler.

 • S3 Faeke faza çygly we gury senagat vakuumy

  S3 Faeke faza çygly we gury senagat vakuumy

  S3 seriýaly tozan sorujylar esasan üznüksiz arassalamak üçin ulanylýar
  önümçilik meýdançalary ýa-da üstünden arassalamak üçin.Ykjam we çeýe hökmünde görkezilen,
  hereket etmek aňsat.S3 üçin mümkin bolan programmalar ýok
  beton senagatyna laboratoriýa, ussahana, maşyn gurluşygy.
  Bu modeli diňe gury materiallar üçin ýa-da çygly we gury programmalar üçin saýlap bilersiňiz.

 • AC150H awtomat arassa W / D Hepa tozan kollektory

  AC150H awtomat arassa W / D Hepa tozan kollektory

  AC150H, Hersi kepillendirilen, motorly çygly we gury HEPA tozan çykaryjy, Bersi innowasiýa awtoulag arassalaýyş ulgamy, 38L tank göwrümi.Elmydama ýokary sorulmagy saklamak üçin öz-özüni arassalaýan 2 süzgüç bar.HEPA süzgüji bölejikleriň 99,95% -ini 0,3 mikronda alýar.Suwuklyklar we gury inçe tozan üçin göçme we ýeňil tozan sorujy, suwuklyklaryň iň ýokary derejesine ýetende enjam awtomatiki usulda ýapylýar.Elektrik guraly üçin amatly, üznüksiz işlemegi talap edýär, esasanam gurluşyk meýdançasynda we ussahanada beton we gaýa tozanlaryny çykarmak üçin amatly.

123Indiki>>> Sahypa 1/3