Önümler

 • E531R ykjam ululygy Pol ýuwujy maşynda kiçi gezelenç

  E531R ykjam ululygy Pol ýuwujy maşynda kiçi gezelenç

  E531R, ykjam ululykdaky pol ýuwujy maşynda täze döredilen Mini gezelençdir.20 dýuýmlyk ýekeje çotga, çözgüt tanky we dikeldiş tanky üçin 70L kuwwatlylygy, bir tank üçin 120 minut işlemäge, zibilleri azaltmaga we wagty doldurmaga mümkinçilik berýär.E531R ýöreýän maşyn bilen deňeşdirilende iş güýjüni ep-esli ýeňilleşdirýär Ykjam dizaýny sebäpli dar ýerlerde-de hereket etmek aňsat.Ortaça 4km / sag iş tizligi bilen birmeňzeş arkaýyn guradyjy, E531R iş tizligi 7km / sag çenli, öndürijiligi ýokarlandyrýar we arassalama çykdajylaryny peseldýär.Ofisleri, supermarketleri, sport merkezlerini, dükanlary, restoranlary, myhmanhanalary we hassahanalar we mekdepler ýaly edaralary arassalamak üçin ygtybarly saýlaw.

 • AC31 / AC32 3 hereketlendirijiler Hepa 13 beton tozan kollektory

  AC31 / AC32 3 hereketlendirijiler Hepa 13 beton tozan kollektory

  AC32 / AC31 üç hereketlendirijidir Auto Pulsing HEPA tozan çykaryjy. Bazardaky iň güýçli bir fazaly senagat tozan sorujydyr. 3 güýçli Ametek hereketlendirijisi 353 CFM we 100 ″ suw göteriji üpjün edýär. Operator 3 hereketlendirijini özbaşdak dolandyryp biler dürli güýç zerurlyklaryna görä.AýratynlyklySüzgüçleri impulsdan ýa-da el bilen arassalamakdan ýygy-ýygydan durmagyň agyrysyny çözýän “Bersi” innowasion “AutoClean” tehnologiýasy, operatora 100% üznüksiz işlemäge mümkinçilik berýär. basym, ýöne bu patent awtoulag impuls ulgamy bilen tozan sorujy süzgüçleri täsirli we awtomatiki arassalap biler, hemişe ýokary howa akymyny saklap biler. Beton tozan gaty gowy we saglyga zyýanly, bu tozan sorujy ýokary derejeli duralga HEPA süzgüç ulgamy bilen gurulýar. 2-nji uly enjam bilen enjamlaşdyrylan birinji etapJemi 3.0㎡ süzgüç meýdany bolan silindr süzgüçler. Ikinji etapda 3 sany H13 HEPA barsüzgüç EN1822-1 we IEST RP CC001.6 bilen synag edildi we tassyklandy.Plastiki paketdäki “aşak düşýän” tozan ýygnamak, tozanyň howpsuz we arassalanmagyny üpjün edýär.Bu tozan sorujy, pol üweýjiler, beton arassalaýjylar, beton kesiş armaturalary we ş.m. ulanmak üçin amatlydyr.Beton üweýji geçelgeleriniň arasynda ýa-da umumy gurluşyk wakuumy hökmünde arassalamak üçin bu enjamy ulanyň.Gurluşyk materiallarynyň we galyndylaryň giň toparyny netijeli alar. Gaty belliksiz deşilen erkin tigirlere, gulplanyp bilýän öňdäki roliklere, AC31 / AC32 kyn iş ýerinde hereket etmek aňsat. Bu tozan sorujy maşyn hem deňi-taýy ýok göterijiligi.Geň galdyryjy dolly dizaýny, şemaly ýüklemäge we düşürmäge mejbur edýär.

   

   

 • T5 tozan çykaryjy, bölüji bilen birleşdirildi

  T5 tozan çykaryjy, bölüji bilen birleşdirildi

  T5, deslapky bölüji bilen birleşdirilen bir fazaly beton tozan sorujy.3 sany güýçli Ametek hereketlendirijileri bilen, her hereketlendirijini operatoryň isleglerine görä özbaşdak dolandyryp bolýar.Öňki siklon bölüjisinde tozan süzgüç girmänkä 95% -den gowrak inçe tozan boşadar, süzgüçiň iş wagty uzaldar.Adaty import edilen poliester örtükli HEPA süzgüji, netijeliligi> 99.9%@0.3um, yzygiderli aşak düşýän bukulýan halta howpsuz we arassa tozany ýok etmegi üpjün edýär.Reaktiw impuls süzgüçini arassalamak ulgamy bilen enjamlaşdyrylan operatorlar süzgüç petiklenende süzgüçi 3-5 gezek arassalaýarlar, bu tozan çykaryjy ýokary soruşa öwrüler, arassalamak üçin süzgüç çykarmagyň zerurlygy ýok, ikinji tozan hapalanmagynyň öňüni alyň.Pollary üweýji we polat pudagyna aýratyn degişlidir.

 • DC3600 3 Motorlar çygly we gury awto-hereketlendiriji vakuum

  DC3600 3 Motorlar çygly we gury awto-hereketlendiriji vakuum

  DC3600 3 aýlaw we aýratynlykda dolandyrylýan Ametek hereketlendirijileri bilen enjamlaşdyrylandyr. Wakuumly galyndylary ýa-da suwuklyklary saklamak üçin 75L aýrylýan tozan çüýşesi bolan bir fazaly senagat derejeli çygly we gury tozan sorujy.Onda köp mukdarda tozan ýygnalýan islendik gurşaw ýa-da programma üçin ýeterlik güýç üpjün etmek üçin 3 sany uly hereketlendiriji hereketlendiriji bar.Bersi patent awto impuls tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan, bazardaky köp sanly arassa vakuumlar bilen tapawutlanýar. Çukuryň içinde 2 sany uly süzgüç bar.Bir süzgüç arassalananda, beýlekisi wakuumy dowam etdirýär, bu wakuumy hemişe ýokary howa akymyny saklaýar. HEPA süzgüçli zyýanly tozanlary saklamaga, howpsuz we arassa iş ýerini döretmäge kömek edýär. has agyr bölejikleri we suwuklyklary almak üçin dükan vakuumlaryny arassalamak. Adatça önümçilik desgalarynda, gurluşyk ýa-da gurluşyk meýdançalarynda ulanylýar. 5M D50 şlang, S taýajyk we pol gurallary bilen bilelikde.

 • S3 Faeke faza çygly we gury senagat vakuumy

  S3 Faeke faza çygly we gury senagat vakuumy

  S3 seriýaly tozan sorujylar esasan üznüksiz arassalamak üçin ulanylýar
  önümçilik meýdançalary ýa-da üstünden arassalamak üçin.Ykjam we çeýe hökmünde görkezilen,
  hereket etmek aňsat.S3 üçin mümkin bolan programmalar ýok
  beton senagatyna laboratoriýa, ussahana, maşyn gurluşygy.
  Bu modeli diňe gury materiallar üçin ýa-da çygly we gury programmalar üçin saýlap bilersiňiz.

 • T3 Boýy sazlamak bilen bir fazaly wakuum

  T3 Boýy sazlamak bilen bir fazaly wakuum

  T3, bir fazaly halta görnüşli senagat tozan sorujy.3 sany güýçli Ametek hereketlendirijileri bilen, her hereketlendirijini operatoryň isleglerine görä özbaşdak dolandyryp bolýar.Adaty import edilen poliester örtükli HEPA süzgüji, netijeliligi> 99.9%@0.3um, yzygiderli aşak düşýän bukulýan halta howpsuz we arassa tozany ýok etmegi üpjün edýär.Düzülip bilinýän beýiklik, aňsatlyk bilen işlemek we daşamak.Reaktiw impuls süzgüçini arassalamak ulgamy bilen enjamlaşdyrylan operatorlar süzgüç petiklenende süzgüçi 3-5 gezek arassalaýarlar, bu tozan çykaryjy ýokary soruşa öwrüler, arassalamak üçin süzgüç çykarmagyň zerurlygy ýok, ikinji tozan hapalanmagynyň öňüni alyň.Pollary üweýji we ýalpyldawuk pudaga aýratyn degişlidir. Maşyn işçini öňe itirmäge mümkinçilik berýän öň çotga bilen birikdirilip bilner.Statik elektrik togundan gorkmakdan gorkmaň.Iş giňligi 70 sm bolan bu D50 öň çotga, iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar, zähmeti tygşytlaýar.T3 D50 * 7.5m şlang, S gum we pol gurallary bilen gelýär.