HEPA tozan çykaryjy

 • AC150H awtomat arassa W / D Hepa tozan kollektory

  AC150H awtomat arassa W / D Hepa tozan kollektory

  AC150H, Bersi innowasiýa awtoulag arassalaýyş ulgamy, 38L tank göwrümi bilen bir motorly çygly we gury HEPA tozan çykaryjy.Elmydama ýokary sorulmagy saklamak üçin öz-özüni arassalaýan 2 süzgüç bar.HEPA süzgüji bölejikleriň 99,95% -ini 0,3 mikronda alýar.Suwuklyklar we gury inçe tozan üçin göçme we ýeňil tozan sorujy, suwuklyklaryň iň ýokary derejesine ýetende enjam awtomatiki usulda ýapylýar.Elektrik guraly üçin amatly, üznüksiz işlemegi talap edýär, esasanam gurluşyk meýdançasynda we ussahanada beton we gaýa tozanlaryny çykarmak üçin amatly.

 • 2010T / 2020T 2 Motors awto-süýşüriji tozan çykaryjy

  2010T / 2020T 2 Motors awto-süýşüriji tozan çykaryjy

  2020T / 2010T iki hereketlendiriji bolup, HEPA tozan çykaryjy.Bersi patentiAwto impuls tehnologiýasy howadan dynýarkompressor we el bilen arassalamak, ygtybarlywe täsirli,100% üznüksiz işlemegi üpjün etmek.Üçüsi bilen enjamlaşdyryldyulyJemi 2.0 m süzgüç meýdany bolan süzgüçler.2020T / 2010T köpbirikdirilmeli güýçislendik orta ýa-da uly göwrümli ýylmaýjylara, gyrgyçlara,atylan partlaýjylar

 • A9 Üç fazaly agyr ýükli çygly we gury senagat vakuumy

  A9 Üç fazaly agyr ýükli çygly we gury senagat vakuumy

  A9 uly üç fazaly çygly we gury senagat tozan sorujy, umuman agyr ulanmak üçin niýetlenendir. 24/7 üznüksiz işlemek üçin amatly mugt turbinaly hereketlendiriji.Köp mukdarda tozan galyndylaryny we suwuklyklary ýygnamak üçin 100L aýrylýan tank bar. Onda Bersi innowasiýa we patent awtoulag impuls ulgamy bar, 100% hakyky togtadylmaýan iş. Gurulmaz inçe tozan we howply materiallary ýygnamak üçin H synpy süzgüji bilen. Bu önümçilik enjamy enjamlara integrasiýa, durnukly gurnamalarda we ş.m. ulanmak üçin amatlydyr.

 • DC3600 3 Motorlar çygly we gury awto-hereketlendiriji vakuum

  DC3600 3 Motorlar çygly we gury awto-hereketlendiriji vakuum

  DC3600 3 aýlaw we aýratynlykda dolandyrylýan Ametek hereketlendirijileri bilen enjamlaşdyrylandyr. Wakuumly galyndylary ýa-da suwuklyklary saklamak üçin 75L aýrylýan tozan çüýşesi bolan bir fazaly senagat derejeli çygly we gury tozan sorujy.Onda köp mukdarda tozan ýygnalýan islendik gurşaw ýa-da programma üçin ýeterlik güýç üpjün etmek üçin 3 sany uly hereketlendiriji hereketlendiriji bar.Bersi patent awto impuls tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan, bazardaky köp sanly arassa vakuumlar bilen tapawutlanýar. Çukuryň içinde 2 sany uly süzgüç bar.Bir süzgüç arassalananda, beýlekisi wakuumy dowam etdirýär, bu wakuumy hemişe ýokary howa akymyny saklaýar. HEPA süzgüçli zyýanly tozanlary saklamaga, howpsuz we arassa iş ýerini döretmäge kömek edýär. has agyr bölejikleri we suwuklyklary almak üçin dükan vakuumlaryny arassalamak. Adatça önümçilik desgalarynda, gurluşyk ýa-da gurluşyk meýdançalarynda ulanylýar. 5M D50 şlang, S taýajyk we pol gurallary bilen bilelikde.

 • 3010T / 3020T 3 hereketlendirijiler awtomatiki hereketlendiriji tozan çykaryjy

  3010T / 3020T 3 hereketlendirijiler awtomatiki hereketlendiriji tozan çykaryjy

  3010T / 3020T 3 aýlaw we aýratyn dolandyrylýan Ametek hereketlendirijileri bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu gury tozan ýygnamak üçin niýetlenen, tozany howpsuz we arassa zyňmak üçin üznüksiz aşak düşýän bukja bilen enjamlaşdyrylan ýeke fazaly tozan sorujydyr.Onda köp mukdarda tozan ýygnalýan islendik gurşaw ýa-da programma üçin ýeterlik güýç üpjün etmek üçin 3 sany uly hereketlendiriji hereketlendiriji bar.Bu model, bazardaky köp sanly arassa vakuumlar bilen tapawutlanýan Bersi patent awtoulag impuls tehnologiýasy hökmünde görkezildi. Çukuryň içinde 2 sany uly süzgüç bar.Bir süzgüç arassalananda, beýlekisi wakuum saklaýar, bu wakuumy hemişe ýokary howa akymyny saklaýar, bu operatorlara üweýiş işine ünsi jemlemäge mümkinçilik berýär.HEPA süzgüçli zyýanly tozanlary saklamaga, howpsuz we arassa iş ýerini döretmäge kömek edýär. Söwda dükanyndaky vakuumlar has agyr bölejikleri almak üçin umumy maksat ýa-da täjirçilik arassalaýjy dükan vakuumlaryndan has köp sorulmagy üpjün edýär. 7.5M D50 şlang, S taýajygy we pol gurallary. Akylly trolly dizaýna sag boluň, operator wakuumy dürli ugurda aňsatlyk bilen basyp biler.3020T / 3010T, islendik orta ýa-da ululykdaky ýylmaýjy enjamlara, gyrgyçlara, atyjy partlaýjylara birikdirmek üçin köp güýje eýe..Bu Hepa tozan tozan sorujy, gymmatly esbaplary tertiplemek üçin gural kaddy bilen hem ýerleşdirilip bilner..

 • AC800 Üç fazaly awtomatiki hereketlendiriji Hepa 13 deslapky bölüji bilen tozan çykaryjy

  AC800 Üç fazaly awtomatiki hereketlendiriji Hepa 13 deslapky bölüji bilen tozan çykaryjy

  AC800, ýokary öndürijilikli deslapky bölüji bilen integrirlenen, gaty güýçli üç fazaly tozan çykaryjy, süzgüç girmezden ozal inçe tozanyň 95% -ini aýyrýar.Onda innowasion awtoulag arassa tehnologiýasy bar, ulanyjylara elmydama el bilen arassalamak üçin üznüksiz işlemäge mümkinçilik berýär, öndürijiligi ep-esli ýokarlandyrýar.2 basgançakly süzgüç ulgamy bilen enjamlaşdyrylan AC800, birinji etapda 2 silindr süzgüç, öz-özüni arassalaýar, ikinji tapgyrda 4 sany HEPA kepillendirilen H13 süzgüji operatorlara howpsuz we arassa howany wada berýär.Üznüksiz bukulýan halta ulgamy ýönekeý, tozansyz sumkanyň üýtgemegini üpjün edýär.76mm * 10m ýylmaýjy şlang we 50mm * 7.5m şlang, D50 taýajyk we pol guralyny goşmak bilen doly pol gurallary toplumy bar.Bu enjam orta ululykdaky we uly üweýji enjamlar, gyrgyçlar, pyçaklar we pol üweýjiler bilen ulanmak üçin amatlydyr.

12Indiki>>> Sahypa 1/2