HEPA tozan çykaryjy

 • AC21 / AC22 Ekiz hereketlendirijiler Hepa 13 beton vakuum

  AC21 / AC22 Ekiz hereketlendirijiler Hepa 13 beton vakuum

  AC22 / AC21 ekiz hereketlendirijiler, HEPA tozan çykaryjy awtomatik hereketlendiriji. Orta ölçegli beton pol üweýjiler üçin iň meşhur model.2 sany täjirçilik derejeli Ameterk hereketlendirijisi 258 sm we 100 dýuým suw göteriji üpjün edýär. Operatorlar dürli güýç gerek bolanda hereketlendirijileri özbaşdak dolandyryp bilerler.Süzgüçleriň urulmagy ýa-da el bilen arassalanmagy üçin ýygy-ýygydan durmagyň agyrysyny çözýän “Bersi” innowasion “Auto pulsing” tehnologiýasy bilen üpjün edildi, operatora 100% üznüksiz işlemäge, zähmet tygşytlamaga mümkinçilik berýär.Inçe tozan öýkenlere dem alsa, bedene aşa zyýan berýär, bu vakuum ýokary derejeli 2 basgançakly HEPA süzgüç ulgamy bilen gurulýar. Iki silindr süzgüç bilen enjamlaşdyrylan birinji etap öz-özüni arassalaýar. Bir süzgüç arassalananda, beýlekisi vakuum etmegi dowam etdirýär, mundan beýläk ýapylmakdan gorkmaly däl. Ikinji etapda EN1822-1 we IEST RP CC001.6 standarty bilen aýratyn synagdan geçen we 2pc H13 HEPA süzgüji bar. Bu ýokary öndürijilikli enjam OSHA-nyň tozan ýygnaýjysyna laýyk gelýär talaplary we has arassa, sagdyn iş ýerini üpjün etmäge kömek edýär.Bersi kassetalarynyň hemmesi ýaly tozan ýygnaýjy ýaly, AC22 / AC21 plastiki halta ýa-da Longopac halta ulgamyna yzygiderli düşýän tozan ýygnamak bilen enjamlaşdyrylan, bulaşyksyz tozansyz zyňylmakdan lezzet alarsyňyz.7.5m * D50 şlang, S taýajyk we pol gurallary bilen bilelikde gelýär. Bu ultra göçme tozan ýygnaýjy dykyz poluň üstünden aňsatlyk bilen aýlanýar we ulag daşalanda awtoulagda ýa-da ýük awtoulagyna aňsatlyk bilen ýüklenýär.

 • AC900 Üç fazaly awtomatiki hereketlendiriji Hepa 13 Beton tozan çykaryjy

  AC900 Üç fazaly awtomatiki hereketlendiriji Hepa 13 Beton tozan çykaryjy

  AC900 güýçli üç fazaly tozan çykaryjy,bilenturbinaly hereketlendiriji ýokary üpjün edýärsuw göteriji.“Bersi” innowasion we patentli “Auto Pulsing” tehnologiýasy, süzgüçleri urmak ýa-da el bilen arassalamak üçin ýygy-ýygydan durmagyň agyrysyny çözýär, operatora 100% üznüksiz işlemäge, zähmet tygşytlamaga mümkinçilik berýär.Beton tozan gaty inçe we howply, bu vakuum ýokary derejeli 2 basgançakly HEPA süzgüç ulgamy bilen gurulýar.2-nji uly süzgüç nobatçylyk edýäröz-özünearassa, ikinji derejeli 4 silindr süzgüçaýratynlykda synagdan geçirilýärwe HEPA 13 kepillendirilen, has arassa, sagdyn iş gurşawy üçin arassa howa çykaryşyny üpjün ediň.76mm * 10m ýylmaýjy şlang we 50mm * 7.5m şlang, D50 taýajyk we pol guralyny öz içine alýan doly pol gurallary toplumy bilen üpjün edilýär.

 • AC150H awtomat arassa W / D Hepa tozan kollektory

  AC150H awtomat arassa W / D Hepa tozan kollektory

  AC150H, Hersi kepillendirilen, motorly çygly we gury HEPA tozan çykaryjy, Bersi innowasiýa awtoulag arassalaýyş ulgamy, 38L tank göwrümi.Elmydama ýokary sorulmagy saklamak üçin öz-özüni arassalaýan 2 süzgüç bar.HEPA süzgüji bölejikleriň 99,95% -ini 0,3 mikronda alýar.Suwuklyklar we gury inçe tozan üçin göçme we ýeňil tozan sorujy, suwuklyklaryň iň ýokary derejesine ýetende enjam awtomatiki usulda ýapylýar.Elektrik guraly üçin amatly, üznüksiz işlemegi talap edýär, esasanam gurluşyk meýdançasynda we ussahanada beton we gaýa tozanlaryny çykarmak üçin amatly.

 • AC31 / AC32 3 hereketlendirijiler Hepa 13 beton tozan kollektory

  AC31 / AC32 3 hereketlendirijiler Hepa 13 beton tozan kollektory

  AC32 / AC31 üç hereketlendirijidir Auto Pulsing HEPA tozan çykaryjy. Bazardaky iň güýçli bir fazaly senagat tozan sorujydyr. 3 güýçli Ametek hereketlendirijisi 353 CFM we 100 ″ suw göteriji üpjün edýär. Operator 3 hereketlendirijini özbaşdak dolandyryp biler dürli güýç zerurlyklaryna görä.AýratynlyklySüzgüçleri impulsdan ýa-da el bilen arassalamakdan ýygy-ýygydan durmagyň agyrysyny çözýän “Bersi” innowasion “AutoClean” tehnologiýasy, operatora 100% üznüksiz işlemäge mümkinçilik berýär. basym, ýöne bu patent awtoulag impuls ulgamy bilen tozan sorujy süzgüçleri täsirli we awtomatiki arassalap biler, hemişe ýokary howa akymyny saklap biler. Beton tozan gaty gowy we saglyga zyýanly, bu tozan sorujy ýokary derejeli duralga HEPA süzgüç ulgamy bilen gurulýar. 2-nji uly enjam bilen enjamlaşdyrylan birinji etapJemi 3.0㎡ süzgüç meýdany bolan silindr süzgüçler. Ikinji etapda 3 sany H13 HEPA barsüzgüç EN1822-1 we IEST RP CC001.6 bilen synag edildi we tassyklandy.Plastiki paketdäki “aşak düşýän” tozan ýygnamak, tozanyň howpsuz we arassalanmagyny üpjün edýär.Bu tozan sorujy, pol üweýjiler, beton arassalaýjylar, beton kesiş armaturalary we ş.m. ulanmak üçin amatlydyr.Beton üweýji geçelgeleriniň arasynda ýa-da umumy gurluşyk wakuumy hökmünde arassalamak üçin bu enjamy ulanyň.Gurluşyk materiallarynyň we galyndylaryň giň toparyny netijeli alar. Gaty belliksiz deşilen erkin tigirlere, gulplanyp bilýän öňdäki roliklere, AC31 / AC32 kyn iş ýerinde hereket etmek aňsat. Bu tozan sorujy maşyn hem deňi-taýy ýok göterijiligi.Geň galdyryjy dolly dizaýny, şemaly ýüklemäge we düşürmäge mejbur edýär.

   

   

 • DC3600 3 Motorlar çygly we gury awto-hereketlendiriji vakuum

  DC3600 3 Motorlar çygly we gury awto-hereketlendiriji vakuum

  DC3600 3 aýlaw we aýratynlykda dolandyrylýan Ametek hereketlendirijileri bilen enjamlaşdyrylandyr. Wakuumly galyndylary ýa-da suwuklyklary saklamak üçin 75L aýrylýan tozan çüýşesi bolan bir fazaly senagat derejeli çygly we gury tozan sorujy.Onda köp mukdarda tozan ýygnalýan islendik gurşaw ýa-da programma üçin ýeterlik güýç üpjün etmek üçin 3 sany uly hereketlendiriji hereketlendiriji bar.Bersi patent awto impuls tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan, bazardaky köp sanly arassa vakuumlar bilen tapawutlanýar. Çukuryň içinde 2 sany uly süzgüç bar.Bir süzgüç arassalananda, beýlekisi wakuumy dowam etdirýär, bu wakuumy hemişe ýokary howa akymyny saklaýar. HEPA süzgüçli zyýanly tozanlary saklamaga, howpsuz we arassa iş ýerini döretmäge kömek edýär. has agyr bölejikleri we suwuklyklary almak üçin dükan vakuumlaryny arassalamak. Adatça önümçilik desgalarynda, gurluşyk ýa-da gurluşyk meýdançalarynda ulanylýar. 5M D50 şlang, S taýajyk we pol gurallary bilen bilelikde.

 • AC750 Üç fazaly awtomatiki hereketlendiriji Hepa tozan çykaryjy

  AC750 Üç fazaly awtomatiki hereketlendiriji Hepa tozan çykaryjy

  AC750 güýçli üç fazaly tozan çykaryjydyrturbinaly hereketlendirijiýokary suw göteriji bilen üpjün ediň.BuBersi patenti Auto Pulsing tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan, ýönekeýwe ygtybarly, howa kompressorynyň durnuksyz aladasyny aýyryňwe gollanmany ýazdyryňarassalamak wagty, hakyky 24 sagat üznüksizişleýär.AC750 içindäki 3 sany uly süzgüçde gurulýarözüňi aýlaarassalamak, wakuumy hemişe güýçli saklamak.

12Indiki>>> Sahypa 1/2