Gat gabygy

 • EC380 Kiçijik we elli mikro skrab maşyn

  EC380 Kiçijik we elli mikro skrab maşyn

  EC380 kiçijik ölçegli we ýeňil agramly pol arassalaýjy maşyn. 1 dýuým 15 dýuým çotga diski bilen enjamlaşdyrylan, 10L tutawaçly ergin tanky we dikeldiş tanky eplenip we sazlanyp bilner, bu gaty hereketli we işlemek aňsat. deňi-taýy bolmadyk ygtybarlylyk.Myhmanhanalary, mekdepleri, kiçi dükanlary, ofisleri, naharhanalary we kofe dükanlaryny arassalamak üçin amatlydyr.

 • E530BC El bilen basýan pol skrabber guradyjynyň arkasynda ýöräň

  E530BC El bilen basýan pol skrabber guradyjynyň arkasynda ýöräň

  E530BC, 21 giňişlik ýoly bolan, dar meýdanda işlemek aňsat gaty pol arassalaýjylary bolan ykjam akkumulýator bilen işleýän pol arassalaýjydyr. Producokary öndürijilik bilen, ulanylmagy aňsat dizaýn, ygtybarly işlemek we pes tehniki hyzmat býudjet üçin amatly baha, potratçy derejeli E530BC hassahanalarda, mekdeplerde, önümçilik zawodlarynda, ammarlarda we başgalarda kiçi we uly işler üçin gündelik arassalaýyş netijeliligiňizi we öndürijiligiňizi artdyrar.

 • E1060R Uly göwrümli pol gabygy guradyjyda awtomatiki gezelenç

  E1060R Uly göwrümli pol gabygy guradyjyda awtomatiki gezelenç

  Bu model, 200L erginli tank / 210L dikeldiş tankynyň kuwwaty bolan senagat pol ýuwujy maşynda uly göwrümli öň tigirli hereketdir.Ygtybarly we ygtybarly, batareýa bilen işleýän E1060R, hyzmat we tehniki hyzmatyň çäkli zerurlygy bilen gurlup, iň az iş wagty bilen netijeli arassalanmak isläniňizde dogry saýlanar.Terrazzo, granit, epoksi, beton ýaly tekiz görnüşlerden plitka pollaryna çenli dürli görnüşli ýüzler üçin niýetlenendir.

   

 • E531R ykjam ululygy Pol ýuwujy maşynda kiçi gezelenç

  E531R ykjam ululygy Pol ýuwujy maşynda kiçi gezelenç

  E531R, ykjam ululykdaky pol ýuwujy maşynda täze döredilen Mini gezelençdir.20 dýuýmlyk ýekeje çotga, ergin tanky we dikeldiş tanky üçin 70L kuwwatlylygy, bir tank üçin 120 minut işlemäge, zibilleri azaltmaga we wagty doldurmaga mümkinçilik berýär.E531R ýöreýän maşyn bilen deňeşdirilende iş güýjüni ep-esli ýeňilleşdirýär Ykjam dizaýny sebäpli dar ýerlerde-de hereket etmek aňsat.Ortaça 4km / sag iş tizligi bilen birmeňzeş arkaýyn guradyjy, E531R iş tizligi 7km / sag çenli, öndürijiligi ýokarlandyrýar we arassalama çykdajylaryny peseldýär.Ofisleri, supermarketleri, sport merkezlerini, dükanlary, restoranlary, myhmanhanalary we hassahanalar we mekdepler ýaly edaralary arassalamak üçin ygtybarly saýlaw.

 • E531BD tokly hereketlendiriji pol ýuwujy guradyjynyň arkasynda ýöräň

  E531BD tokly hereketlendiriji pol ýuwujy guradyjynyň arkasynda ýöräň

  E531BD guradyjynyň aňyrsynda ýöremek, uzak möhletleýin öndürijiligi we çykdajylary tygşytlamak üçin niýetlenendir.Bu modeliň möhüm artykmaçlyklary, süpürgiç guradyjyny el bilen iteklemek we çekmek zerurlygyny aradan aýyrýan Power Drive funksiýasydyr.Maşyn öňe hereket edýär, uly pol meýdançalarynda, berk ýerlerde we päsgelçiliklerden geçmegi aňsatlaşdyrýar.Elektrik hereketlendirijisi herekete kömek edip, el bilen ýuwulýan guradyjylar, wagt we zähmet tygşytlylygy bilen deňeşdirilende operatorlar has az pol meýdanlaryny örtüp bilerler.E531BD ergonomiki taýdan operatorlara amatly iş tejribesi bermek üçin döredildi.Myhmanhana, supermarket, hassahana, ofis, wokzal, howa menzili, uly awtoulag duralgasy, zawod, port we şuňa meňzeşler üçin amatly saýlaw.

 • Ownuk we dar ýer üçin kiçi pol ýuwujy

  Ownuk we dar ýer üçin kiçi pol ýuwujy

  430BN goşa garşy aýlanýan çotgalary bolan simsiz kiçi pol arassalaýjy maşyn. 430BN kiçi pol skrablary ykjam we ýeňil görnüşde döredilip, olary berk ýerlerde ýokary herekete getirýär.Uly göwrümleri dar koridorlarda, geçelgelerde we burçlarda aňsatlyk bilen geçmäge mümkinçilik berýär, bu has uly maşynlara girmek kyn bolup biler. Bu kiçi süpüriji maşyn köp taraply we kafel, winil, gaty agaç ýaly dürli pol ýüzlerinde ulanylyp bilner. we laminat.Olar tekiz we dokma pollary netijeli arassalap, ofisler, bölek satuw dükanlary, restoranlar we ýaşaýyş ýerleri ýaly dürli gurşaw üçin amatly edip biler.Kiçijik kärhanalar ýa-da agyr arassalaýjy enjamlary talap etmeýän ýaşaýyş jaýlary üçin tygşytly çözgüt hödürleýärler. Mundan başga-da, kiçi göwrümleri has uly enjamlar bilen deňeşdirilende az ýer talap edip, aňsat saklamaga mümkinçilik berýär.

   

12Indiki>>> Sahypa 1/2