Gizlinlik syýasaty

Iberilen maglumatlaryňyzdan alnan aragatnaşyk maglumatlary (e-poçta salgysy, telefon belgisi, salgy we ş.m.) zerur bolanda siziň bilen habarlaşmak üçin ulanylyp bilner.Size has gowy hyzmat etmek üçin, gymmatly boljakdygyňyza ynanýan önümler, ýörite teklipler ýa-da hyzmatlar barada wagtal-wagtal habarlaşyp bileris.

Bersi Vac marketing sanawlaryna goşulmak islemeýän bolsaňyz, şahsy maglumatlaryňyzy bereniňizde bize aýdyň.

Bersi Wac, siziň razylygyňyzy almazdan marketingde ulanmak üçin şahsy maglumatlaryňyzy daşarky guramalara mälim etmez

Gizlinlik amallarymyz bilen baglanyşykly haýsydyr bir sebäp bilen biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, aşakdaky görnüşde habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris:

E-poçta:info@bersivac.com