Önümler

 • AC150H şlang toplumy, 5m
 • AC150H PE Plastiki halta

  AC150H PE Plastiki halta

  AC150H PE sumka

 • AC150H üçin D35 pol guraly

  AC150H üçin D35 pol guraly

  AC150H tozan çykaryjy üçin D35 pol guraly

 • E1060R Uly göwrümli pol gabygy guradyjyda awtomatiki gezelenç

  E1060R Uly göwrümli pol gabygy guradyjyda awtomatiki gezelenç

  Bu model, 200L erginli tank / 210L dikeldiş tankynyň kuwwaty bolan senagat pol ýuwujy maşynda uly göwrümli öň tigirli hereketdir.Ygtybarly we ygtybarly, akkumulýator bilen işleýän E1060R, hyzmat we tehniki hyzmatyň çäkli zerurlygy bilen gurulýar we iň az iş wagty bilen arassalanmagy isläniňizde dogry saýlaýar.Terrazzo, granit, epoksi, beton ýaly tekiz görnüşlerden plitka pollaryna çenli dürli görnüşli ýüzler üçin niýetlenendir.

   

 • Pol arassalaýjy maşynda E810R orta ölçegli gezelenç

  Pol arassalaýjy maşynda E810R orta ölçegli gezelenç

  E810R, pol ýuwujy maşynda 2 * 15 dýuým çotga bilen täze döredilen orta ölçegli gezelençdir.Patentlenen merkezi tunel dizaýnynyň öňdäki tigirli şassi dizaýny.Has giňişleýin tygşytly süpürgiç guradyjydan uly içerde öndürijilik gerek bolsa, E810R-a çykmak iň oňat çözgütdir.120L uly göwrümli çözgüt tanky we dikeldiş tanky has uzak arassalamak üçin goşmaça kuwwat berýär.Machinehli enjam, suw geçirmeýän sensor paneli dizaýny, işlemek aňsat

 • E531BD tokly hereketlendiriji pol ýuwujy guradyjynyň arkasynda ýöräň

  E531BD tokly hereketlendiriji pol ýuwujy guradyjynyň arkasynda ýöräň

  E531BD guradyjynyň aňyrsynda ýöremek, uzak möhletleýin öndürijiligi we çykdajylary tygşytlamak üçin niýetlenendir.Bu modeliň möhüm artykmaçlyklary, süpürgiç guradyjyny el bilen iteklemek we çekmek zerurlygyny aradan aýyrýan Power Drive funksiýasydyr.Maşyn öňe hereket edýär, uly pol meýdançalarynda, berk ýerlerde we päsgelçiliklerden geçmegi aňsatlaşdyrýar.Elektrik hereketlendirijisi herekete kömek edip, el bilen ýuwulýan guradyjylar, wagt we zähmet tygşytlylygy bilen deňeşdirilende has az pol meýdançalaryny örtüp biler.E531BD ergonomiki taýdan operatorlara amatly iş tejribesi bermek üçin döredildi.Myhmanhana, supermarket, hassahana, ofis, wokzal, howa menzili, uly awtoulag duralgasy, zawod, port we şuňa meňzeşler üçin amatly saýlaw.