Siklon bölüji

 • Täze bölüji, wakuum işleýän wagtynda operatora sumkalary üýtgetmäge mümkinçilik berýär

  Täze bölüji, wakuum işleýän wagtynda operatora sumkalary üýtgetmäge mümkinçilik berýär

  Tozan sorujy deslapky bölüji, esasy ýygnaýjy konteýner ýa-da süzgüç ýetmezden ozal has uly galyndylary we bölejik maddalaryny howa akymyndan aýyrýan tozan sorujy ulgamlaryň bir bölegidir.Öňki bölüji wakuumyň esasy süzgüçini ýapmazdan ozal hapa, tozan we beýleki uly bölejikleri gabap, süzgüç ýaly hereket edýär.Bu esasy süzgüçiň ömrüni uzaltmaga we wakuumyň netijeli işlemegine kömek edýär.Iň yzygiderli bölüjini ulanmak bilen, operator sumka çalşylanda tozan bölüjiniň sumkasyna düşmegi üçin wakuumy öçürmeli.T05 tozan bölüji, islendik tozan çykaryjynyň çäkli iş wagty bilen yzygiderli işlemegine mümkinçilik berýän basyş ýeňilleşdiriji klapanyň akylly dizaýnyny gursa-da, iş netijeliligini ýokarlandyrar.Ulagda T05 115 sm çenli peseldilip bilner.

 • X seriýaly siklon bölüji

  X seriýaly siklon bölüji

  Dürli tozan sorujylar bilen 90% -den gowrak tozan süzüp biler.Tozan soruja girmek, tozan sorujylary iş wagtyny uzaltmak, süzgüçleri tozan sorujylardan goramak we ömrüňizi uzaltmak üçin az tozan ediň.

 • Plastiki aşak düşýän sumka bilen T0 deslapky bölüji

  Plastiki aşak düşýän sumka bilen T0 deslapky bölüji

  Öwürmek wagtynda köp mukdarda tozan dörände, öňünden bölüji ulanmak maslahat berilýär. Cyörite siklon ulgamy materialyň 90% -ini ele alýar? Wakuum etmezden ozal, süzgüçiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýarmy we tozan çykaryjyňyzy aňsatlyk bilen ýapmakdan goraýar.Bu siklon bölüjiniň 60L göwrümi bar we tozan ýygnamak we beton tozany howpsuz we aňsat zyňmak üçin yzygiderli aşak düşýän bukulýan torba ulgamy bilen enjamlaşdyrylan .T0 ähli umumy senagat? Wakuumlar we tozan çykaryjylar bilen bilelikde ulanylyp bilner. Boýy bar awtoulagda amatly tranportiton üçin sazlama wersiýasy.T0 dürli vakuum şlangyny birikdirmek üçin 3 rozetka ölçegini üpjün edýärmi? 50mm, 63mm we 76mm.