Howa süpüriji

  • B1000 2 basgançakly süzgüçli göçme senagat Hepa howa skraberi 600Cfm howa akymy

    B1000 2 basgançakly süzgüçli göçme senagat Hepa howa skraberi 600Cfm howa akymy

    B1000 üýtgeýän tizligi dolandyrýan we iň ýokary howa akymy 1000m3 / sag bolan göçme HEPA howa skraberi.Efficiencyokary netijelilik 2 basgançakly süzgüç ulgamy bilen enjamlaşdyrylan, birinjisi 99.99%@0.3 mikronyň netijeliligi bilen synag edilen we sertifikatlandyrylan, uly göwrümli hünärmen HEPA 13 süzgüçli ikinji derejeli süzgüçdir.B1000-de goşa duýduryş çyralary bar, gyzyl çyra süzgüç döwülendigini duýdurýar, mämişi çyrasy süzgüçiň ýapykdygyny görkezýär.Bu enjam berkidilipdir we şkaf iň ýokary çydamlylygy üçin aýlanan plastmassadan ýasalandyr.Howa arassalaýjy we ikisem negatiw howa enjamy hökmünde ulanylyp bilner.Jaýy abatlamak we gurluşyk meýdançalary, lagym suwlaryny bejermek, ýangyn we suw zeperlerini dikeltmek üçin amatly

  • B2000 agyr ýükli senagat Hepa süzgüçli howa skraberi 1200Cfm

    B2000 agyr ýükli senagat Hepa süzgüçli howa skraberi 1200Cfm

    B2000 güýçli we ygtybarly senagat hepa süzgüçidirhowa süpürijigurluşyk meýdançasynda howany arassalamak boýunça berk işleri ýerine ýetirmek. Howa arassalaýjy we negatiw howa enjamy hökmünde ulanmak üçin synagdan geçirilýär we tassyklanýar.Iň ýokary howa akymy 2000m3 / sag bolup, 600cfm we 1200cfm iki tizlikde işledilip bilner. Esasy süzgüç HEPA süzgüçine gelmezden ozal uly materiallary boşadar. Has uly we has giň H13 süzgüji synagdan geçirilýär we netijeliligi bilen tassyklanýar> 99.99 % @ 0,3 mikron.Howa arassalaýjy, has ýokary howa hilini çykarýar - beton tozan, inçe çäge tozany ýa-da gips tozany bilen iş salyşanyňyzda bolsun. Pyrtykal duýduryş çyrasy ýakylar we süzgüç ýapylanda duýduryş berer.Süzgüç syzanda ýa-da döwülende gyzyl görkeziji çyrasy. Ykjam we ýeňil dizaýna, bellik etmeýän, gulplanyp bilinýän tigirlere maşynyň aňsat hereket etmegine we ulagda göterilmegine mümkinçilik berýär.