Bersi howa skraberi barada giriş

Senagat howa arassalaýjy ýa-da senagat howa arassalaýjy diýlip atlandyrylýan senagat howa süpüriji, senagat şertlerinde howany hapalaýjylary we hapalaýjylary aýyrmak üçin ulanylýan enjam.Bu enjamlar howadaky bölejikleri, himiki maddalary, yslary we zyýanly gazlary ele almak we süzmek arkaly howanyň hilini gowulandyrmak üçin niýetlenendir. Önümçilik desgalary, gurluşyk meýdançalary, barlaghanalar we arassalaýyş otaglary, azyk gaýtadan işleýän desgalar ýaly dürli pudaklarda birnäçe amaly bar. Elektrik stansiýalary we nebithimiýa senagaty, galyndylary arassalamak we gaýtadan işlemek desgalary we ş.m.

Professional beton inçe tozan çözüji üpjün ediji hökmünde Bersi, müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli howa akymy bilen 2 sany klassiki howa süpüriji modelini döretdi.Ine, 2 howa arassalaýjynyň esasy aýratynlyklary we bölekleri,

1. Bersi B1000 we B2000 Howa Scrubbers ikisi hem dürli hapalaýjy maddalary standart hökmünde almak üçin 2 basgançakly süzgüç ulanýarlar.Öňünden süzgüçler goragyň birinji setiri bolup, tozan, galyndylar we saç ýaly has uly bölejikleri ele alýar. Öňki süzgüçleri gaýtadan ulanyp bolmaýar. Ikinji HEPA süzgüçleri, allergenler, galyndy sporlary ýaly kiçi bölejikleri ele almakda ýokary täsir edýär, bakteriýalar we käbir wiruslar.Bu HEPA 13 süzgüç SGS tarapyndan netijelilik> 99.99%@0.3um bilen synag edilýär, HEPA süzgüçiniň her biri gurulmazdan ozal aýratyn synagdan geçiriler.“Bersi” howa süpüriji işjeňleşdirilen uglerod süzgüçleri bilen gelenok, bu goşmaça aksesuar we müşderiniň islegi bilen üpjün edilip bilner.Bu uglerod süzgüçleri, gazlary, yslary we üýtgäp durýan organiki birleşmeleri (VOC) howadan çykarmak we aýyrmak üçin niýetlenendir.

2. Janköýerler ýa-da üfleýjiler, daş-töwereginden howany çekip, süzgüç ulgamyndan geçirýän howa süpürijisiniň ýüregidir.Howa akymy ulgamy köp mukdarda howanyň netijeli arassalanmagyny üpjün edýär.Bersi howa gabygyny beýleki bäsdeşler bilen tapawutlandyrýan zat, janköýerimiziň ululygy gaty az, ýöne has köp howa akymyny döredýär.Bu bize amatly ulag üçin has ýeňil we göçme maşyn ýasamaga mümkinçilik berýär.

3. Operator B1000 we B2000 janköýer tizligini sazlap biler.1000m3 / sag (600cfm) çenli B1000 iň ýokary howa akymy, 300cfm pes tizlikde we 600cfm ýokary tizlikde hereket edip biler. Bu howa akymynyň kuwwaty orta senagat giňişliklerinde howa dolanyşygynyň we süzülmegine mümkinçilik berýär.Iň ýokary howa akymy 2000 m3 / sag (1200cfm) bolan B2000 howa süpüriji, pes tizlik 600cfm, ýokary tizlik1200cfm.Bu ygtybarly howa akymy, uly senagat giňişliginde howanyň netijeli aýlanmagyna we süzülmegine mümkinçilik berýär.

4. B1000 we B2000 howa arassalaýjy, süzgüç ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin datçikler bilen enjamlaşdyrylandyr. Süzgüçler ýapylanda gyzyl görkezijiniň çyrasy, süzgüçler döwülende ýa-da syzanda mämişi görkezijiniň çyrasy duýduryş berýär.

5. Bersi howa süpüriji B1000 we B2000 daýza zynjyr wilkasy bar, ýekeje elektrik rozetkasy arkaly beýleki elektrik enjamlaryny işletmäge mümkinçilik berýär.Şeýle hem, enjamyň jemlenen iş wagtyny ýazmak üçin bir sagat metr bilen gelýär.

6. Bersi howa süpüriji B1000, ewakuasiýa şlangyny birikdirmek üçin 160 mm diametrli rozetka, B2000 254 mm diametrli howa rozetkasy bilen gelýär.

Bersi howa süpürgiçleri, gurluşyk meýdançalarynda, abatlaýyş taslamalarynda we beýleki önümçilik ýerlerinde aňsatlyk bilen aýlanmaga mümkinçilik berýän agyr tigirli göçme enjamlardyr.Ativea-da bolmasa, belli bir sebitde ýa-da tutuş binada howany arassalamak üçin desganyň howa çalşygy ulgamyna birikdirilen bölümler bolup biler.


Iş wagty: Iýun-06-2023