Habarlar

 • Beton Aziýa dünýäsi 2019

  Beton Aziýa dünýäsi 2019

  Bersi Şanhaýda WOC Aziýa üçünji gezek gatnaşýar.Zala girmek üçin 18 ýurtdan adamlar hatara düzüldi.Beton bilen baglanyşykly önümler üçin şu ýyl 7 zal bar, ýöne senagat tozan sorujy, beton ýylmaýjy we göwher gurallaryny üpjün edijileriň köpüsi W1 zalynda, bu zal ...
  Koprak oka
 • Awgust aýynda iň köp satylan tozan çykaryjy TS1000

  Awgust aýynda iň köp satylan tozan çykaryjy TS1000

  Awgust aýynda TS1000-iň takmynan 150 toplumyny eksport etdik, bu geçen aýda iň meşhur we gyzgyn satuw önümidir.TS1000, konusdan öňki süzgüç we bir H13 HEPA süzgüji bilen enjamlaşdyrylan 1 fazaly motorly HEPA tozan çykaryjy, HEPA süzgüçiniň her biri özbaşdak synagdan geçirilýär we kepillendirilýär.Esasy...
  Koprak oka
 • Gündelik durmuşda senagat tozan sorujyny nädip saklamaly?

  Gündelik durmuşda senagat tozan sorujyny nädip saklamaly?

  1) Suwuk maddalary siňdirmek üçin senagat tozan sorujy edeniňizde, süzgüçi aýyryň we ulanylandan soň suwuklygyň boşadylmagyna üns bermegiňizi haýyş edýäris.2) Senagat tozan sorujy şlangy aşa artdyrmaň we egilmäň ýa-da tozan sorujy şlangyň ömrüne täsir eder.3 ...
  Koprak oka
 • Näme üçin senagat wakuumynyň sorulmagy kiçelýär?

  Näme üçin senagat wakuumynyň sorulmagy kiçelýär?

  Müşderi belli bir wagtdan soň senagat vakuum soruşynyň kiçelýändigini duýar. Sebäbi näme?1 dust Tozan ýa-da sumka doly, has köp tozan saklap bilmeýär.2) Şlang eplendi ýa-da ýoýuldy, howa birkemsiz bolup bilmez.3) Bir blok bar t ...
  Koprak oka
 • Bersi ajaýyp topar

  Bersi ajaýyp topar

  Hytaý bilen ABŞ-nyň arasyndaky söwda urşy köp kompaniýalara täsir edýär.Bu ýerdäki zawodlaryň köpüsi nyrh sebäpli buýrugyň gaty azalandygyny aýtdy.Bu tomus haýal möwsüme taýyn bolduk.Şeýle-de bolsa, daşary ýurt satuw bölümimiz iýul we awgust aýlarynda üznüksiz we ähmiýetli ösüş aldy ...
  Koprak oka
 • Tozan sorujy enjamlar hakda bilmek isleýän zadyňyz

  Tozan sorujy enjamlar hakda bilmek isleýän zadyňyz

  Senagat tozan sorujy / tozan çykaryjy, ýerüsti taýýarlaýyş enjamlarynda gaty arzan tehniki enjamdyr. Köp adamlar süzgüçiň her 6 aýdan bir gezek üýtgedilmegi teklip edilýän sarp edilýän bölekdigini bilip bilerler.Emma bilýärsiňizmi?Süzgüçden başga, başga esbaplaram bar ...
  Koprak oka