Gündelik durmuşda senagat tozan sorujyny nädip saklamaly?

1) Suwuk maddalary siňdirmek üçin senagat tozan sorujy edeniňizde, süzgüçi aýyryň we ulanylandan soň suwuklygyň boşadylmagyna üns bermegiňizi haýyş edýäris.

2) Senagat tozan sorujy şlangy aşa artdyrmaň we egilmäň ýa-da tozan sorujy şlangyň ömrüne täsir eder.

3) Tozan çykaryjy enjamlaryň tok wilkasyny we kabelini barlaň.Elektrik togunyň syzmagy senagat tozan sorujynyň motoryny ýakar.

4) Wakuumlaryňyzy göçüreniňizde, wakuumlaryň sorulmagyny azaldýan senagat vakuum tankynyň zaýalanmagynyň we syzmagynyň öňüni almagyňyzy haýyş edýäris.

5) Tozan çykaryjynyň esasy hereketlendirijisi gyzgyn bolsa we koksyň ysy bar bolsa, ýa-da senagat tozan sorujy sarsdyryp, adatdan daşary ses çyksa, enjamy derrew abatlamak üçin ibermeli, tozan sorujydan artykmaç ýüklemäň.

6) Senagat tozan sorujynyň işleýän ýeriniň temperaturasy 40-dan ýokary bolmaly däldirwe iş ýerleri bolmalydeňiz derejesinden 1000 metrden ýokary.Gowy howa çalşygy gurşawy bolmaly, ýanýan ýa-da poslaýjy gazlar bilen gury otagda ulanylmaly däldir.

7) Gury tozan ýygnaýjynyň suwy siňdirmegine ýol berilmeýär, çygly eller enjamy işledip bilmeýär. Eger şlangyň diametrinden uly daş, plastmassa listler ýa-da materiallar bar bolsa, öňünden aýyryň, ýogsam aňsatlyk bilen ýaparlar. şlang.

8) Elektrik sarp etmegiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýer simleri wakuumlary gowy.Umuman aýdanyňda, elektrik motorynyň aşa gyzmagynyň we ýanmagynyň öňüni almak üçin, bir fazaly senagat tozan sorujy işini her gezek 8 sagatdan köp etmezlik has gowudyr.

9) Wakuumlary ulanmasaňyz, şemalladylýan we gurak ýerde saklaň.

10) Bazarda dürli aýratynlyklary, gurluşlary we funksiýalary bilen önümçilik tozan sorujy görnüşleri bar.Tozan sorujy we nädogry ulanylyş sebäpli ulanyjylara zeper ýetmezligi üçin ulanmazdan ozal ulanyjy gollanmasyny üns bilen okaň.


Iş wagty: Awgust-29-2019