Habarlar

 • Bersi awtoklean tozan sorujy: Bolmalymy?

  Bersi awtoklean tozan sorujy: Bolmalymy?

  Iň oňat vakuum elmydama sarp edijilere howa girişi, howa akymy, sorulma, gurallar toplumy we süzgüç bilen mümkinçilikleri bermeli.Süzgüç, arassalanýan materiallaryň görnüşine, süzgüçiň uzak ömrüne we aýdylýan süzgüçiň arassa bolmagy üçin zerur tehniki hyzmatlara esaslanýan möhüm komponentdir.Işleýärinmi ...
  Koprak oka
 • Gutlaýarys!“Bersi” daşary ýurt satuw topary aprel aýynda rekord derejä ýetdi

  Gutlaýarys!“Bersi” daşary ýurt satuw topary aprel aýynda rekord derejä ýetdi

  Aprel, Bersiniň daşary ýurtlardaky satuw topary üçin dabaraly aý boldy.Sebäbi bu aýda satylan kompaniýa döredileninden bäri iň ýokary boldy.Toparyň agzalaryna çeken zähmetleri üçin, yzygiderli goldawlary üçin ähli müşderilerimize aýratyn sag bolsun aýdýaryn.Biz ýaş we täsirli ...
  Koprak oka
 • Kiçijik hile, uly üýtgeşiklik

  Kiçijik hile, uly üýtgeşiklik

  Statik elektrik meselesi beton pudagynda gaty çynlakaý.Onerdäki tozany arassalanda, köp işçiler adaty S taýajygyny we çotgasyny ulansalar, köplenç statiki elektrik togundan haýran galýarlar.Indi maşyny birikdirip bolar ýaly Bersi vakuumlarynda kiçijik gurluş dizaýny etdik ...
  Koprak oka
 • Bersi awtoulag arassalaýyş ulgamyny täzeledi we patentledi

  Bersi awtoulag arassalaýyş ulgamyny täzeledi we patentledi

  Beton tozan, gurluşyk meýdançasyndaky adaty tozan çykaryjy bolup durýan dem alsa, gaty inçe we howply.Easyöne aňsat dykylmak pudagyň iň uly kelle agyrydyr, bazardaky senagat tozan sorujylaryň köpüsi el bilen arassalanmagy üçin operatorlara mätäç ...
  Koprak oka
 • Täze önüm çykarylyşy - B2000 howa skraberi köp üpjün edilýär

  Täze önüm çykarylyşy - B2000 howa skraberi köp üpjün edilýär

  Käbir çäklendirilen binalarda beton üwemek işi ýerine ýetirilende, tozan çykaryjy ähli tozany doly aýryp bilmeýär, kremniniň tozan hapalanmagyna sebäp bolup biler. Şonuň üçin bu ýapyk ýerleriň köpüsinde operatorlary ýokary hilli üpjün etmek üçin howa süpüriji enjam gerek; howa ....
  Koprak oka
 • 2020-nji ýyl üçin kyn ýyl

  2020-nji ýyl üçin kyn ýyl

  Hytaýyň Täze Aý 2020-nji ýylyň ahyrynda näme diýmek isleýärsiňiz? "Bizde kyn ýyl boldy!" Diýerdim.Ofylyň başynda COVID-19 Hytaýda duýdansyz ýaýrady.Januaryanwar iň agyr döwürdi we bu Hytaýyň Täze ýylynda bolupdy ...
  Koprak oka