Habarlar

 • Bauma2019

  Bauma2019

  Bauma Mýunhen her 3 ýylda bir gezek geçirilýär.Bauma2019 görkeziş wagty 8-nji aprel, 12-nji aprel.4 aý ozal myhmanhanany barladyk we ahyrynda myhmanhana bron etmek üçin azyndan 4 gezek synanyşdyk.Müşderilerimiziň käbiri otagy 3 ýyl ozal saklandyklaryny aýtdylar.Görkezişiň nähili yssydygyny göz öňüne getirip bilersiňiz.Keyhli esasy oýunçylar, hemmesi innowa ...
  Koprak oka
 • Januaryanwar aýy

  Januaryanwar aýy

  Hytaýyň Täze ýyl dynç alyşy tamamlandy, Bersi zawody ilkinji aýyň sekizinji güni bolan şu günden bäri önümçilige gaýdyp geldi.2019-njy ýyl hakykatdanam başlandy.Bersi örän işli we has täsirli ýanwarda başdan geçirdi. Biz dürli distribýutorlara 250-den gowrak vakuum iberdik, işçiler gije-gündiz ýygnandylar ...
  Koprak oka
 • Beton dünýäsi 2019 çakylygy

  Beton dünýäsi 2019 çakylygy

  Iki hepde geçenden soň, “Beton dünýäsi 2019” Las Wegasyň ýygnak merkezinde geçiriler. Görkeziş 22-nji sişenbe, 4-nji ýanwar, anna günleri, 25-nji ýanwar, 2019-njy ýylyň Las Wegas şäherinde bolar.1975-nji ýyldan başlap, “Beton dünýäsi” pudagyň her ýyl geçirilýän halkara çäresi bolup durýar ...
  Koprak oka
 • Bersiniň Täze ýyl üçin iň gowy arzuwlary

  Bersiniň Täze ýyl üçin iň gowy arzuwlary

  Gadyrly hemmäňiz, Täze ýyl gutly bolsun we ajaýyp täze ýyl arzuw edýäris, ähli bagt we şatlyk töweregiňizde we maşgalaňyzda bolar, 2018-nji ýylda her bir müşderiniň bize ynanýanlygy sebäpli, 2019-njy ýyl üçin has gowy iş ederis. we hyzmatdaşlyk, 2019 bize has köp mümkinçilik getirer we ...
  Koprak oka
 • Beton Aziýa dünýäsi 2018

  Beton Aziýa dünýäsi 2018

  WOC Aziýa 19-21-nji dekabr aralygynda Şanhaýda üstünlikli geçirildi.16 dürli ýurtdan we sebitden 800-den gowrak kärhana we marka gatnaşýar. Sergi göwrümi geçen ýyl bilen deňeşdirilende 20% ýokarlandy.Bersi Hytaýda öňdebaryjy wakuum / tozan çykaryjy ...
  Koprak oka
 • “Beton Aziýa dünýäsi 2018” gelýär

  “Beton Aziýa dünýäsi 2018” gelýär

  GYSGAÇA ASIA 2018 DÜNLD .I 19-21-nji dekabr aralygynda Şanhaý Täze Halkara Sergi Merkezinde geçiriler.WOC Aziýanyň Hytaýda geçirilen ikinji ýyly, Bersi hem bu sergä ikinji gezek gatnaşýar.Işiňiziň her tarapy üçin anyk çözgütleri tapyp bilersiňiz ...
  Koprak oka