Habarlar

 • Biz 3 ýaşynda

  Biz 3 ýaşynda

  Bersi zawody 2017-nji ýylyň 8-nji awgustynda döredildi.Bu şenbe güni 3-nji doglan günümiz boldy.3 ýyl ösmegi bilen 30 töweregi dürli modeli işledip, doly önümçilik liniýamyzy gurduk, zawod arassalaýyş we beton gurluşyk pudagy üçin senagat tozan sorujyny ýapdyk.Leeke ...
  Koprak oka
 • “AC800 Auto” tozan ekstraktorynyň super janköýerleri

  “AC800 Auto” tozan ekstraktorynyň super janköýerleri

  Bersiniň wepaly müşderisi bar, ol AC800—3 fazaly awtomatiki impulsly beton tozan çykaryjysynyň öňünden bölüji bilen birleşdirilen iň gyzykly oýunlarydyr.3 aýyň içinde satyn alan 4-nji AC800, wakuum özüniň 820 mm planetaly pol ýylmaýjy bilen gaty gowy işleýär.Ol şondan köp wagt sarp edipdi ...
  Koprak oka
 • Näme üçin deslapky bölüji gerek?

  Näme üçin deslapky bölüji gerek?

  Öň bölüji peýdalymy diýip sorag berýärsiňizmi?Biz siziň üçin demonstrasiýa etdik.Bu synagdan, bölüjiniň 95% -den gowrak tozan tapyp biljekdigini görüp bilersiňiz, süzgüçde diňe az tozan bar.Bu wakuumy ýokary we has uzyn sorujy güýji bolup biler, maunal filiň ýygylygy az ...
  Koprak oka
 • Alma alma: TS2100 vs. AC21

  Alma alma: TS2100 vs. AC21

  Bersi, bäsdeşleriň köpüsine garanyňda beton tozan çykaryjylaryň gaty doly önüm çyzygyna eýedir. Bir fazadan üç faza çenli, reaktiw impuls süzgüçini arassalamakdan we patent awto-impuls süzgüç arassalamakdan başlap.Käbir müşderi, saýlamak üçin bulaşyk bolmagy mümkin.Bu gün şuňa meňzeş modellerden tapawutlandyrarys, ...
  Koprak oka
 • Şol awtoulag urýan vakuumlardan birine eýe bolan ilkinji şowly it kim bolar?

  Şol awtoulag urýan vakuumlardan birine eýe bolan ilkinji şowly it kim bolar?

  2019-njy ýylyň bütin dowamynda patent awto impuls tehnologiýasy beton tozan çykaryjylaryny ösdürmek üçin geçirdik we olary “Beton 2020” dünýäsinde tanatdyk. Birnäçe aýlap synagdan soň käbir distribýutorlar bize gaty oňyn jogap berdiler we müşderileriniň uzak wagtlap arzuw edýändiklerini aýtdylar ...
  Koprak oka
 • Beton 2020 dünýäsi Las Wegas

  Beton 2020 dünýäsi Las Wegas

  Beton dünýäsi, täjirçilik beton we gurluşyk gurluşyk pudaklaryna bagyşlanan ýeke-täk halkara çäresi.WOC Las Wegasda innowasiýa önümlerini we tehnikasyny görkezýän ýapyk we açyk eksponatlar, pudagyň öňdebaryjy üpjün edijileri bar ...
  Koprak oka