Habarlar

 • Bersi howa skraberi barada giriş

  Bersi howa skraberi barada giriş

  Senagat howa arassalaýjy ýa-da senagat howa arassalaýjy diýlip atlandyrylýan senagat howa süpüriji, senagat şertlerinde howany hapalaýjylary we hapalaýjylary aýyrmak üçin ulanylýan enjam.Bu enjamlar howadan çykýan bölejikleri, himiki serişdeleri, odo ... süzmek we süzmek arkaly howanyň hilini ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir.
  Koprak oka
 • Pol ýuwujy guradyjy näme edip biler?

  Pol ýuwujy guradyjy näme edip biler?

  Pol arassalaýjy maşyn ýa-da pol arassalaýjy maşyn hökmünde hem tanalýan pol ýuwujy, dürli pollary arassalamak we goldamak üçin ýöriteleşdirilen enjamdyr.Dürli skrablar dürli pudaklara we arassalaýyş zerurlyklaryna laýyk gelýän dürli ölçeglerde, görnüşlerde we konfigurasiýalarda bar ...
  Koprak oka
 • Senagat tozan sorujyny her gün nädip saklamaly?

  Senagat tozan sorujyny her gün nädip saklamaly?

  Senagat tozan sorujylar köplenç tozan, allergen we howply materiallar bar bolan ýerlerde ulanylýar.Gündelik hyzmat etmek, bu maddalary netijeli ele almak we saklamak arkaly arassa we sagdyn iş gurşawyny saklamaga kömek edýär.Tozan kärdeşini yzygiderli boşadýan ...
  Koprak oka
 • Güýç gurallarynyň tozan sorujylaryň aýratynlyklary

  Güýç gurallarynyň tozan sorujylaryň aýratynlyklary

  Burawlar, sanderler ýa-da arra ýaly güýç gurallary howa giňişliginde tozan bölejiklerini döredip, iş meýdanyna ýaýrap biler.Bu bölejikler ýüzlerde, enjamlarda ýerleşip biler we hatda işçiler tarapyndan dem alyp, dem alyş meselelerine sebäp bolup biler.Göni tok bilen birikdirilen awtomatiki arassa vakuum ...
  Koprak oka
 • Senagat tozan sorujylar we pol ýuwujy guradyjylar: Haýsy biri meniň zerurlygym üçin iň gowusy?

  Senagat tozan sorujylar we pol ýuwujy guradyjylar: Haýsy biri meniň zerurlygym üçin iň gowusy?

  Hünärmen we özüne çekiji görnüşi saklamak üçin yzygiderli arassalanmagy talap edýän täjirçilik binalary, howa menzilleri, önümçilik desgalary we ammarlar ýaly käbir uly gat meýdançalarynda pol arassalaýjy maşynlar netijeliligi, arassalaýyş işini gowulandyrmagy, yzygiderliligi hödürlemek bilen uly kynçylyklara eýe ...
  Koprak oka
 • Senagat howa skrablarynyň HVAC senagatynyň täjirçilik önümlerinden has gymmatdygyny görkezmek

  Senagat howa skrablarynyň HVAC senagatynyň täjirçilik önümlerinden has gymmatdygyny görkezmek

  Senagat ýa-da gurluşyk şertlerinde asbest süýümleri, gurşun tozany, kremniniň tozany we beýleki hapalaýjy maddalar ýaly howadan çykýan bölejikleri aýyrmakda howa skrablary möhüm rol oýnaýar.Has ygtybarly iş gurşawyny döretmäge we hapalaýjy maddalaryň ýaýramagynyň öňüni almaga kömek edýärler. Bersi Industrial air s ...
  Koprak oka