Phaseeke fazaly HEPA tozan çykaryjy

  • TS3000 3 Motoryň ýeke fazaly Hepa 13 tozan çykaryjy

    TS3000 3 Motoryň ýeke fazaly Hepa 13 tozan çykaryjy

    TS3000 3 hereketlendiriji HEPA beton tozan çykaryjy, bazardaky iň güýçli ýeke fazaly gurluşyk wakuumydyr.3pcs täjirçilik Ametek hereketlendirijileri müşderini 358 sm howa akymy bilen üpjün edýär. 3 hereketlendiriji dürli güýç zerur bolanda aýratyn dolandyrylyp bilner.Klassiki reaktiw impuls süzgüç arassalaýyş ulgamy bilen aýratynlyklar, operator sorulmanyň pesdigini duýanda, wakuum girelgesini blokirlemegiň öňündäki süzgüçden 3-5 sekunt arassalaýar. Maşyny açmaly we süzgüçleri çykarmaly däl, ikinji tozandan gaça duruň howp.2 basgançakly süzgüç ulgamy bilen enjamlaşdyrylan bu tozan vakuum arassa. Birinji hökmünde konus esasy süzgüç we iň soňky üç H13 süzgüji.Her HEPA süzgüji aýratynlykda synagdan geçirilýär we iň pes netijeliligi 99,99% @ 0.3 mikron.kremniniň täze talaplaryna laýyk gelýär. Doly tozansyz zyňylmagyny kepillendirmek üçin yzygiderli aşak düşýän bukja ulgamy.Adaty wakuum ölçeýji, süzgüçiň petiklenýändigini görkezmekdir.TS3000, D63 şlang * 10m, D50 * 7.5 metr şlang, taýajyk we pol gurallary ýaly doly gurallar toplumy bilen üpjün edilýär.