Phaseeke fazaly HEPA tozan çykaryjy

 • TS1000 Bir motorly fazaly Hepa 13 tozan çykaryjy

  TS1000 Bir motorly fazaly Hepa 13 tozan çykaryjy

  TS1000 bir motorly bir fazaly beton tozan ýygnaýjydyr.Konusdan öňki süzgüç we bir H13 HEPA süzgüji bilen enjamlaşdyryldy.1,7m² süzgüçli esasy süzgüç, HEPA süzgüçiniň her biri özbaşdak synagdan geçirilýär we kepillendirilýär.TS1000, iş ýeriňiziň arassa we howpsuz gurşaw bolmagyny üpjün edip, 99,99% @ 0.3μm netijeliligi bilen inçe tozany bölüp biler.TS1000 kiçi ýylmaýjy enjamlar we el bilen saklanýan güýç gurallary üçin maslahat berilýär. 38mm * 5m şlang, 38mm taýajyk we pol gurallary bilen girdejiler.Tozasyz işlemek we zyňmak üçin 20 metr uzynlykdaky üznüksiz bukjany goşuň.

 • DC3600 3 Motorlar çygly we gury awto-hereketlendiriji vakuum

  DC3600 3 Motorlar çygly we gury awto-hereketlendiriji vakuum

  DC3600 3 aýlaw we aýratynlykda dolandyrylýan Ametek hereketlendirijileri bilen enjamlaşdyrylandyr. Wakuumly galyndylary ýa-da suwuklyklary saklamak üçin 75L aýrylýan tozan çüýşesi bolan bir fazaly senagat derejeli çygly we gury tozan sorujy.Onda köp mukdarda tozan ýygnalýan islendik gurşaw ýa-da programma üçin ýeterlik güýç üpjün etmek üçin 3 sany uly hereketlendiriji hereketlendiriji bar.Bersi patent awto impuls tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan, bazardaky köp sanly arassa vakuumlar bilen tapawutlanýar. Çukuryň içinde 2 sany uly süzgüç bar.Bir süzgüç arassalananda, beýlekisi wakuumy dowam etdirýär, bu wakuumy hemişe ýokary howa akymyny saklaýar. HEPA süzgüçli zyýanly tozanlary saklamaga, howpsuz we arassa iş ýerini döretmäge kömek edýär. has agyr bölejikleri we suwuklyklary almak üçin dükan vakuumlaryny arassalamak. Adatça önümçilik desgalarynda, gurluşyk ýa-da gurluşyk meýdançalarynda ulanylýar. 5M D50 şlang, S taýajyk we pol gurallary bilen bilelikde.

 • 3010T / 3020T 3 hereketlendirijiler awtomatiki hereketlendiriji tozan çykaryjy

  3010T / 3020T 3 hereketlendirijiler awtomatiki hereketlendiriji tozan çykaryjy

  3010T / 3020T 3 aýlaw we aýratyn dolandyrylýan Ametek hereketlendirijileri bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu gury tozan ýygnamak üçin niýetlenen, tozany howpsuz we arassa zyňmak üçin üznüksiz aşak düşýän bukja bilen enjamlaşdyrylan ýeke fazaly tozan sorujydyr.Onda köp mukdarda tozan ýygnalýan islendik gurşaw ýa-da programma üçin ýeterlik güýç üpjün etmek üçin 3 sany uly hereketlendiriji hereketlendiriji bar.Bu model, bazardaky köp sanly arassa vakuumlar bilen tapawutlanýan Bersi patent awtoulag impuls tehnologiýasy hökmünde görkezildi. Çukuryň içinde 2 sany uly süzgüç bar.Bir süzgüç arassalananda, beýlekisi wakuum saklaýar, bu wakuumy hemişe ýokary howa akymyny saklaýar, bu operatorlara üweýiş işine ünsi jemlemäge mümkinçilik berýär.HEPA süzgüçli zyýanly tozanlary saklamaga, howpsuz we arassa iş ýerini döretmäge kömek edýär. Söwda dükanyndaky vakuumlar has agyr bölejikleri almak üçin umumy maksat ýa-da täjirçilik arassalaýjy dükan vakuumlaryndan has köp sorulmagy üpjün edýär. 7.5M D50 şlang, S taýajygy we pol gurallary. Akylly trolly dizaýna sag boluň, operator wakuumy dürli ugurda aňsatlyk bilen basyp biler.3020T / 3010T, islendik orta ýa-da ululykdaky ýylmaýjy enjamlara, gyrgyçlara, atyjy partlaýjylara birikdirmek üçin köp güýje eýe..Bu Hepa tozan tozan sorujy, gymmatly esbaplary tertiplemek üçin gural kaddy bilen hem ýerleşdirilip bilner..

 • AC31 / AC32 3 hereketlendirijiler Hepa 13 beton tozan kollektory

  AC31 / AC32 3 hereketlendirijiler Hepa 13 beton tozan kollektory

  AC32 / AC31 üç hereketlendirijidir Auto Pulsing HEPA tozan çykaryjy. Bazardaky iň güýçli bir fazaly senagat tozan sorujydyr. 3 güýçli Ametek hereketlendirijisi 353 CFM we 100 ″ suw göteriji üpjün edýär. Operator 3 hereketlendirijini özbaşdak dolandyryp biler dürli güýç zerurlyklaryna görä.AýratynlyklySüzgüçleri impulsdan ýa-da el bilen arassalamakdan ýygy-ýygydan durmagyň agyrysyny çözýän “Bersi” innowasion “AutoClean” tehnologiýasy, operatora 100% üznüksiz işlemäge mümkinçilik berýär. basym, ýöne bu patent awtoulag impuls ulgamy bilen tozan sorujy süzgüçleri täsirli we awtomatiki arassalap biler, hemişe ýokary howa akymyny saklap biler. Beton tozan gaty gowy we saglyga zyýanly, bu tozan sorujy ýokary derejeli duralga HEPA süzgüç ulgamy bilen gurulýar. 2-nji uly enjam bilen enjamlaşdyrylan birinji etapJemi 3.0㎡ süzgüç meýdany bolan silindr süzgüçler. Ikinji etapda 3 sany H13 HEPA barsüzgüç EN1822-1 we IEST RP CC001.6 bilen synag edildi we tassyklandy.Plastiki paketdäki “aşak düşýän” tozan ýygnamak, tozanyň howpsuz we arassalanmagyny üpjün edýär.Bu tozan sorujy, pol üweýjiler, beton arassalaýjylar, beton kesiş armaturalary we ş.m. ulanmak üçin amatlydyr.Beton üweýji geçelgeleriniň arasynda ýa-da umumy gurluşyk wakuumy hökmünde arassalamak üçin bu enjamy ulanyň.Gurluşyk materiallarynyň we galyndylaryň giň toparyny netijeli alar. Gaty belliksiz deşilen erkin tigirlere, gulplanyp bilýän öňdäki roliklere, AC31 / AC32 kyn iş ýerinde hereket etmek aňsat. Bu tozan sorujy maşyn hem deňi-taýy ýok göterijiligi.Geň galdyryjy dolly dizaýny, şemaly ýüklemäge we düşürmäge mejbur edýär.

   

   

 • AC21 / AC22 2 hereketlendirijiler Hepa 13 beton vakuum

  AC21 / AC22 2 hereketlendirijiler Hepa 13 beton vakuum

  AC22 / AC21 ekiz hereketlendirijiler, HEPA tozan çykaryjy awtomatik hereketlendiriji. Orta ölçegli beton pol üweýjiler üçin iň meşhur model.2 sany täjirçilik derejeli Ameterk hereketlendirijisi 258 sm we 100 dýuým suw göteriji üpjün edýär. Operatorlar dürli güýç gerek bolanda hereketlendirijileri özbaşdak dolandyryp bilerler.Süzgüçleriň urulmagy ýa-da el bilen arassalanmagy üçin ýygy-ýygydan durmagyň agyrysyny çözýän “Bersi” innowasion “Auto pulsing” tehnologiýasy bilen üpjün edildi, operatora 100% üznüksiz işlemäge, zähmet tygşytlamaga mümkinçilik berýär.Inçe tozan öýkenlere dem alsa, bedene aşa zyýan berýär, bu vakuum ýokary derejeli 2 basgançakly HEPA süzgüç ulgamy bilen gurulýar. Iki silindr süzgüç bilen enjamlaşdyrylan birinji etap öz-özüni arassalaýar. Bir süzgüç arassalananda, beýlekisi vakuum etmegi dowam etdirýär, mundan beýläk ýapylmakdan gorkmaly däl. Ikinji etapda EN1822-1 we IEST RP CC001.6 standarty bilen aýratyn synagdan geçen we 2pc H13 HEPA süzgüji bar. Bu ýokary öndürijilikli enjam OSHA-nyň tozan ýygnaýjysyna laýyk gelýär talaplary we has arassa, sagdyn iş ýerini üpjün etmäge kömek edýär.Bersi kassetalarynyň hemmesi ýaly tozan ýygnaýjy ýaly, AC22 / AC21 plastiki halta ýa-da Longopac halta ulgamyna yzygiderli düşýän tozan ýygnamak bilen enjamlaşdyrylan, bulaşyksyz tozansyz zyňylmakdan lezzet alarsyňyz.7.5m * D50 şlang, S taýajyk we pol gurallary bilen bilelikde gelýär. Bu ultra göçme tozan ýygnaýjy dykyz poluň üstünden aňsatlyk bilen aýlanýar we ulag daşalanda awtoulagda ýa-da ýük awtoulagyna aňsatlyk bilen ýüklenýär.

 • S3 Faeke faza çygly we gury senagat vakuumy

  S3 Faeke faza çygly we gury senagat vakuumy

  S3 seriýaly tozan sorujylar esasan üznüksiz arassalamak üçin ulanylýar
  önümçilik meýdançalary ýa-da üstünden arassalamak üçin.Ykjam we çeýe hökmünde görkezilen,
  hereket etmek aňsat.S3 üçin mümkin bolan programmalar ýok
  beton senagatyna laboratoriýa, ussahana, maşyn gurluşygy.
  Bu modeli diňe gury materiallar üçin ýa-da çygly we gury programmalar üçin saýlap bilersiňiz.