E530BC El bilen basýan pol skrabber guradyjynyň arkasynda ýöräň

Gysga düşündiriş:

E530BC, 21 giňişlik ýoly bolan, dar meýdanda işlemek aňsat gaty pol arassalaýjylary bolan ykjam akkumulýator bilen işleýän pol arassalaýjydyr. Producokary öndürijilik bilen, ulanylmagy aňsat dizaýn, ygtybarly işlemek we pes tehniki hyzmat býudjet üçin amatly baha, potratçy derejeli E530BC hassahanalarda, mekdeplerde, önümçilik zawodlarynda, ammarlarda we başgalarda kiçi we uly işler üçin gündelik arassalaýyş netijeliligiňizi we öndürijiligiňizi artdyrar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyk

  • 53 sm arassalamak ini we çotganyň awtomatiki dolandyryşy energiýany tygşytlaýar we öndürijiligi ýokarlandyrýar.
  • 45/50 litrlik suw çüýşeleri, ýeňil programmalarda 5 sagada çenli iş wagty.
  • Simpleönekeý, duýgur dolandyryşlar bilen işlenip düzüldi, hatda täze operatorlar üçinem ulanmagy aňsatlaşdyrýar
  • Üýtgeşik U şekilli suw gysgyjy, ýelken 180 dereje öwrülse-de ýerdäki suw tegmillerini aňsatlyk bilen siňdirip biler.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň