Täze bölüji, wakuum işleýän wagtynda operatora sumkalary üýtgetmäge mümkinçilik berýär

Gysga düşündiriş:

Tozan sorujy deslapky bölüji, esasy ýygnaýjy konteýner ýa-da süzgüç ýetmezden ozal has uly galyndylary we bölejik maddalaryny howa akymyndan aýyrýan tozan sorujy ulgamlaryň bir bölegidir.Öňki bölüji wakuumyň esasy süzgüçini ýapmazdan ozal hapa, tozan we beýleki uly bölejikleri gabap, süzgüç ýaly hereket edýär.Bu esasy süzgüçiň ömrüni uzaltmaga we wakuumyň netijeli işlemegine kömek edýär.Iň yzygiderli bölüjini ulanmak bilen, operator sumka çalşylanda tozan bölüjiniň sumkasyna düşmegi üçin wakuumy öçürmeli.T05 tozan bölüji, islendik tozan çykaryjynyň çäkli iş wagty bilen yzygiderli işlemegine mümkinçilik berýän basyş ýeňilleşdiriji klapanyň akylly dizaýnyny gursa-da, iş netijeliligini ýokarlandyrar.Ulagda T05 115 sm çenli peseldilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyklary

Bag Açylýan halta ulgamy, tozanyň howpsuz we arassalanmagyny üpjün ediň.

Pressure Basyş ýeňilleşdiriji klapany ýapmak we açmak arkaly operator wakuumy öçürmän sumkalary üýtgedip biler. Üznüksiz işlemegi üpjün ediň.

√ Boýy 115 mm-den pes bolup, daşamak aňsat.

 

Nädip işlemeli

] $ R} EK} X $ F3DBWB7X3 $) P $ N.

Görkeziş wideosy

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň