Senagat tozan sorujylar we pol ýuwujy guradyjylar: Haýsy biri meniň zerurlygym üçin iň gowusy?

Professional we özüne çekiji görnüşi saklamak üçin yzygiderli arassalanmagy talap edýän täjirçilik binalary, howa menzilleri, önümçilik desgalary we ammarlar ýaly käbir uly gat meýdançalarynda pol arassalaýjy maşynlar netijeliligi, arassalaýyş öndürijiligini, yzygiderliligini, howpsuzlygyny we uzynlygyny hödürlemek bilen uly kynçylyklara eýe. El bilen arassalamak usullary bilen deňeşdirilende çykdajylary tygşytlamak. Bazarda pol arassalaýjy maşynlaryň 2 görnüşi bar,Çyg / gury senagat tozan sorujylarpol pollary.

Senagat tozan sorujy, esasan, dürli ýüzlerden gury galyndylary, tozany we boş bölejikleri siňdirmek we aýyrmak üçin niýetlenendir.
Toplaýyş gabyna ýa-da sumkasyna hapa we galyndylary çekmek üçin sorujy güýji ulanýar.Senagat vakuumlary ownuk bölejikleri, gabyklary, metal gyrkymlary we beýleki gury materiallary öz içine alýan gaty galyndylary ýygnamakdan has ýokarydyr. Olary beton, haly we gaty pollar ýaly köp ýerlerde ulanyp bolýar.

Gat gaby, apol ýuwujy guradyjy, gaty pollaryň arassalanmagy we arassalygy üçin ýörite işlenip düzülendir. Ol poldan hapalary, tegmilleri we dökülmeleri netijeli aýyrmak üçin bir maşynda süpürmek, ýuwmak we guratmak funksiýalaryny birleşdirýär.Pol skrablary aýlanýan çotgalary ýa-da padleri ulanyp, poluň ýüzüni süpürmekde bir wagtyň özünde suw ýa-da arassalaýjy ergini paýlap, soň bolsa hapa suwy zyňmak üçin ýokary derejede täsir edýär.Ilki bilen beton, kafel, winil ýa-da gaty agaç ýaly gaty pollarda ulanylýar.

Senagat tozan sorujynyň çäklendirmeleri polda ýelmeýän ýa-da ýagly maddalary aýyrmak üçin täsirli bolup bilmez. Senagat tozan sorujylary gury galyndylary siňdirmek we ýok etmek üçin gaty täsirli bolsa-da, şol bir derejede çuňňur arassalama üpjün edip bilmezler we pollary süpüriji hökmünde menekleri aýyrmak.Olar, esasan, gury arassalaýyş işleri üçin niýetlenendir we gaty pollary süpürmek ýa-da ýuwmak ukyby bolmazlygy mümkin. Käbir senagat tozan sorujylaryň çygly ýa-da suwuk dökülmeleri dolandyrmak ukybyna garamazdan, çygly arassalamak üçin ýörite işlenip düzülenok.Uly suw çüýşeleri, süpürgiç çotgalar ýa-da gysgyçlar ýaly zerur aýratynlyklar bolup bilmez, pol arassalaýjylary ýaly gaty pollary çygly arassalamak we guratmak üçin netijeli işlemek üçin.

Senagat wakuumy bilen deňeşdiriň, a ulanylanda göz öňünde tutulmaly käbir çäklendirmelerpol ýuwujy,
1. Softumşak ýüzlerde çäkli täsirlilik: Gat skrablary kafel, winil, gaty agaç ýa-da beton ýaly gaty pol ýüzleri üçin niýetlenendir.Haly ýa-da haly ýaly ýumşak ýüzlerde amatly ýa-da täsirli bolup bilmez.Halylary arassalamak üçin, haly arassalamak ukyby bolan senagat tozan sorujy has ýerlikli bolardy.

2. Has ýokary başlangyç bahasy: pol skrablary, adatça has uly ýa-da has ösen modeller üçin senagat tozan sorujylardan has gymmat.Pol gabygyny satyn almak ýa-da kärendesine almak üçin zerur başlangyç maýa goýumlary has ýokary bolup biler, bu bolsa býudjetden peýdalanýanlar üçin göz öňünde tutulyp bilner.

3. Bejeriş we abatlaýyş:Gat pollaryköplenç çotgalary, ýassyklary ýa-da gysgyçlary çalyşmak, dogry arassalaýjy ergini ýa-da ýuwujy serişdeleri üpjün etmek ýaly yzygiderli tehniki hyzmaty talap edýär.Mundan başga-da, haýsydyr bir mehaniki ýa-da elektrik komponentleri näsaz bolsa, abatlamak zerur bolup biler, bu bolsa umumy tehniki çykdajylary goşup biler.

4. Okuw we işleýiş: Gat skrablary howpsuz we täsirli işlemek üçin ýöriteleşdirilen okuwlary talap edip biler.Ulanyjy enjamy dolandyrmagy, çotganyň basyşyny sazlamagy we degişli arassalaýyş çözgütlerini ulanmagy öwrenmeli.Pol arassalaýjylary ýerine ýetireniňizde okuw çykdajylary we wagt maýa goýumlary göz öňünde tutulmalydyr.

Bu faktorlary göz öňünde tutup, arassalaýyş işleriňiz üçin pol arassalaýjy ýa-da senagat tozan sorujydygyny kesgitlemek üçin aýratyn arassalaýyş zerurlyklaryňyza, ýerüsti görnüşleriňize we býudjet pikirleriňize baha bermek möhümdir.
ccafd0b4133c8afffac582898f4a44c


Iş wagty: Iýun-01-2023