Senagat howa skrablarynyň HVAC senagatynyň täjirçilik önümlerinden has gymmatdygyny görkezmek

Senagat ýa-da gurluşyk şertlerinde asbest süýümleri, gurşun tozany, kremniniň tozany we beýleki hapalaýjy maddalar ýaly howadan çykýan bölejikleri aýyrmakda howa skrablary möhüm rol oýnaýar.Has ygtybarly iş gurşawyny döretmäge we hapalaýjy maddalaryň ýaýramagynyň öňüni almaga kömek edýär. Bersi senagat howa süpürgiçleri berk şertlere we agyr ulanyşa garşy durmak üçin ýörite berk gurluşyk bilen işleýär.Uzak ömri we ygtybarlylygy üpjün etmek üçin çydamly aýlaw galyplary bilen ýasalýar. Bu howa howa bölejikleri, tozan, galyndylar we hapalar ýaly dürli howa bölejiklerini netijeli ele almak we aýyrmak üçin süzgüçiň birnäçe basgançagy bilen enjamlaşdyrylan.Uly ululygy bardeslapky süzgüçler&HEPA 13 süzgüçUly göwrümli howany dolandyrmak we uly ýerlerde täsirli howa aýlanyşyny üpjün etmek üçin döredildi.

Gurluşyk meýdançalaryndan başga, HVAC (atingyladyş, ventilyasiýa we kondisioner) senagatynda howa süpürijisine-de uly isleg bar.Theiröne olaryň maksady, içerdäki howanyň hilini ýokarlandyrmak üçin ofisler, myhmanhanalar, hassahanalar we söwda merkezleri ýaly täjirçilik binalarynda ulanylýar. Bu maşynlar tozan, allergen, ys ýaly köp hapalaýjy maddalary aýyrmak üçin ösen süzgüç ulgamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. , üýtgäp durýan organiki birleşmeler (VOC) we beýleki hapalar.Efficiencyokary öndürijilikli süzgüçler, işjeňleşdirilen uglerod süzgüçleri we UV germisid lampalary ýaly süzgüçleri ulanyp bilerler.

Bazardaky HVAC howa skrabynyň iň meşhur modeli 500cfm howa akymy bilen.Bersiden arzanB1000600cfm howa akymyna eýe.Näme üçin?

Ilki bilen, Bersi howa skrablary gurluşyk meýdançalary we önümçilik desgalary ýaly talap edilýän şertlere garşy durmak üçin niýetlenendir.Olar agyr ulanyşa we agyr şertlere çydap bilýän berk materiallar we komponentler bilen gurlupdyr.Tigirler, wyklýuçateller, duýduryş dykyzlyklary we ş.m. ýaly bölekleriň hemmesi ýokary hilli senagat derejesidir.Ygtybarly gurluşyk bu enjamlary öndürmek üçin çykdajylary goşýar.

Ikinjiden, BersiSenagat howa skrablaryadatça has uly göwrümli howa dolandyrmak we has uly ýerlerde täsirli howa aýlanyşyny üpjün etmek talap edilýär.Munuň üçin has güýçli hereketlendirijiler we has uly süzgüç ulgamlary gerek.Bersi howa süpüriji B1000 we süzgüç meýdanyB2000bularyň hemmesi bäsdeşlerden has uludyr, dykylmagy sebäpli süzgüçleri ýygy-ýygydan üýtgetmegiň ýerine has uzak iş wagtyny üpjün edýär.Janköýer motory howa süpürijisiniň ýüregidir. Bersiniň motory has kiçi, ýöne meňzeş modeller bilen deňeşdirilende has gowy öndürijiligi bilen.

Üçünjiden, senagat howa süpürijileri hünär howpsuzlygy we saglyk bilen baglanyşykly belli bir standartlara we kadalara laýyk gelmelidir.Her biriHEPA süzgüjiBersi B1000 we B2000 howa skrablary efficiceny> 99.95%@0.3um bilen aýratynlykda barlanýar.

Dördünjiden, Senagat howa süpürgiçleri, HVAC ulgamlarynda ulanylýan täjirçilik howa skrablary bilen deňeşdirilende has az müşderi bazasy bolan bir bazara hyzmat edýär.Önümçiligiň pes mukdary we bazaryň çäkli islegi önümçilik we paýlaýyş çykdajylarynyň ýokary bolmagyna sebäp bolup biler, bu bolsa senagat howa skrablarynyň bahasynda görkezilýär.

Arzaňyzyň aýratyn talaplaryna baha bermek we zerurlyklaryňyz üçin iň amatly we tygşytly çözgüt tapmak üçin dürli wariantlary deňeşdirmek maslahat berilýär.

 6f4f7c72aed7d6ebca25f9002fbccc2c94fc71974cc8b4112b43f842193ea0


Iş wagty: 23-2023-nji maý