Beton Aziýa dünýäsi 2023

cc286c7478114bd353c643d53835eb8Beton dünýäsi, Las Wegas, ABŞ, 1975-nji ýylda esaslandyryldy we “Informa” sergileri geçirildi.Beton gurluşyk we gurluşyk pudagyndaky dünýädäki iň uly sergi bolup, şu wagta çenli 43 sessiýa geçirildi.Birnäçe ýyllyk ösüşden soň bu marka ABŞ, Kanada, Braziliýa, Fransiýa we Hindistan we dünýäniň beýleki ýerlerine ýaýrady.

2016-njy ýylyň noýabr aýynda “Informa” sergileri we “Şanhaý Zhanyee” sergisi Hytaýa “Beton World Expo” brendini tanatmak üçin bilelikdäki kärhana - Şanhaý ingingye Exhibition Co., Ltd. döredilendigini habar berdi.

2017-nji ýylyň 4-6-njy dekabrynda ilkinji WOCA Şanhaý Täze Halkara sergi merkezinde üstünlikli geçirildi.2017-nji ýyl hem BERSI zawodynyň döredilen ilkinji ýylydyr.Hünärmen öndüriji hökmündeBeton tozan sorujylar, bu sergä gatnaşdyk we Russiýadan, Awstraliýadan, ABŞ-dan we başga-da käbir täze müşderiler bilen duşuşdyk. 2017-nji ýyldaky serginiň taryhyň iň gowusydygy aýdylýar.

Şondan bäri, her ýylyň dekabrynda ýurduň dürli künjegindäki pol pudagyndaky kärdeşler bu pudakdaky iň täze tendensiýalary we tehnologiýalary paýlaşmak üçin Şanhaýa ýygnanýarlar.2020-nji ýylda “Covid-19” epidemiýasy ýüze çykýança içerki sergileriň hemmesi esasan ýatyryldy.Epidemiýanyň üç ýylynda köp daşary ýurtly müşderi Hytaýa girip bilmedi.2023-nji ýyldaky sergi eoidemiki gutaraly bäri ilkinji anyk sergi, wagt dekabr aýyndan 10-12-nji awgust aralygynda düzedildi.

Onda bu serginiň täsiri näme?

Sahnadan syn, beton bilen baglanyşykly önümler esasan E1 we E2 zallarynda jemlenendir.Beton enjamlary we enjamlary üpjün edijiler esasan E2 zalynda ýerleşýär.

Hall E2-de bu pudakda meşhur pol üweýji maşyn zawodlary bolan Xinyi, ASL, JS bar.Içerde diňe bir durnukly müşderileri bolman, eýsem daşary ýurt bazarlarynda-da belli bir abraýdan peýdalanýarlar.Zemin gurluşyk üçin zerur gural hökmünde göwher pyçak, hytaý zawodlary köp.Geçmişde Aşine we Bontaý ýaly “Beton Las Wegas” dünýäsinde görüp boljak öndürijiler hem bu sergä gatnaşdylar.

Gat ýylmaýjy,Beton tozan ekstraktor we göwher gurallary Europeanewropa we Amerikanyň halkara pol işçileriniň işi üçin zerur üç bölekdir.Chinaöne Hytaý bazarynda tozan sorujy bir gezek ulanylýar.Içerki potratçylaryň köpüsi gurluşyk wagtynda tozan sorujylary ulanmaýarlar, şonuň üçin Hytaýda gurluşyk meýdançalarynda uçýan ýüpi köplenç görüp bilersiňiz.Otagdan doly tozan sebäpli adamlar köplenç görünmeýär we köp işçiler hatda maska ​​geýmeýärler.Europeanewropaly we Amerikaly potratçylaryň köpüsi beýle erbet iş şertlerine ynamsyzlyk bilen aýtdylar.Ösen ýurtlarda, esasanam Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda we Awstraliýada hökümetiň gurluşyk gurşawyna berk talaplary bar we ähli anyk gurluşyk meýdançalary OSHA standartlaryna laýyk gelýän H derejeli tozan sorujylara laýyk gelmelidir.Awstraliýanyň käbir ştatlarynda hökümetiň täze kanunlary hatda senagat tozan sorujylaryň H14 standartyna laýyk gelmegini talap edýär.Bu ýurtlaryň ýokary ülňüleri bilen deňeşdirilende, Hytaýyň bu ugurdaky kanunlary we düzgünleri henizem ýetişmedi.Şeýle hem bu sergide näme üçin tozan sorujy zawodlaryň azdygyny düşündirip biler.

BERSI Hytaý bazaryna kän bir gatnaşmaýar we tozan sorujylaryň 98% -i daşary ýurtlarda satylýar.Bu ýylky sergä gatnaşmadyk.Ouröne toparymyz Aziýa-Pacificuwaş umman bazaryndaky pol pudagynda bolup geçen soňky wakalary öwrenmek üçin myhman hökmünde sergä gitdi.

Bu serginiň umumy täsiri, onuň keýpiniň ýokdugy, esasanam daşary ýurtly alyjylar epidemiýadan has az.Daşary ýurtly müşderileriň köpüsi Günorta-Gündogar Aziýadan gelýär.Tutuş serginiň gerimi gaty az, esasan 2-3 sagadyň dowamynda baryp bilersiňiz.Köp zawodlarda enjamlaryň birmeňzeş bolmagy birneme çynlakaý, gözleg we işläp düzmek we täze önümleriň innowasiýa, Europeewropa, Amerika we Awstraliýa bilen deňeşdirilende has uly boşluk bar.

 

Iş wagty: Awgust-15-2023