Beton dünýäsi 2019 çakylygy

Iki hepde geçenden soň, “Beton dünýäsi 2019” Las Wegasyň ýygnak merkezinde geçiriler. Görkeziş 22-nji sişenbe, 4-nji ýanwar, anna günleri, 25-nji ýanwar, 2019-njy ýylyň Las Wegas şäherinde bolar.

1975-nji ýyldan başlap, “Beton dünýäsi” täjirçilik beton we haly önümçiligine bagyşlanan pudagyň her ýylky halkara çäresi bolup durýar.Iň oňat sergi hökmünde bu sergi dünýäniň dürli künjeklerinden köp sanly tomaşaçy we sergä gatnaşdy.

"Bersi gözleg we gözleg işlerine gönükdirilen, biz ýaş we telekeçi, bu pudak üçin has köp dünýä derejesindäki boşluklary ösdürmek we öndürmek üçin bazar bilen ýakyndan işleşeris."- diýip, kompaniýanyň baş direktory jenap Cui aýtdy.

Bersi sergide tozan çykarýanlary görkezer:TS1000 / TS2000 / TS3000 / TS80 / F11 / X60 bölüji

TS80 we F11 täze döredilen iki maşyn.Aýry-aýry synaglardan soň, AU bazarynda we Hytaý bazarynda gowy garşylandy.

TS2000TS3000F11TS80X60

TS1000


Iş wagty: -anwar-08-2019