Beton poly üwende näme üçin tozan vakuumy gerek?

Pollary üwemek, beton ýüzleri taýýarlamak, tekizlemek we tekizlemek üçin ulanylýan prosesdir.Betonyň ýüzüni üwemek, kemçilikleri, örtükleri we hapalaýjylary aýyrmak üçin göwher bilen örtülen üweýji diskler ýa-da padler bilen enjamlaşdyrylan ýöriteleşdirilen maşynlary ulanmagy öz içine alýar.Pollary üwemek, köplenç tekiz we hatda gutarmak üçin örtükleri, örtükleri ýa-da beton ýüzleri ýuwmazdan ozal ýerine ýetirilýär.

Beton üwemek ep-esli mukdarda tozan bölejiklerini döredýär, olar howa arkaly bolup, iş meýdanyna ýaýrap biler.Bu tozan, kremnit ýaly zyýanly maddalary öz içine alýar, uzak wagtlap dem alsa, çynlakaý dem alyş problemalaryna sebäp bolup biler.Tozan vakuumy tozany tutmak we saklamak, howanyň hilini ýokarlandyrmak we işçileriň we töwerekdäki islendik adamyň saglygyny goramak üçin niýetlenendir.Beton tozany dem almak, dem alyşyň gyjyndyrylmagy, üsgülewük we hatda silikoz ýaly dowamly öýken keselleri ýaly derrew we uzak möhletli saglyk meselelerine sebäp bolup biler.

A beton tozan çykaryjytozan vakuumy ýa-da tozan ýygnaýjy hökmünde hem tanalýar, pol ýylmaýjy üçin möhüm ýoldaşdyr. Bir gat ýylmaýjy we beton tozan çykaryjy, beton üweýiş prosesinde köplenç bilelikde ulanylýan iki möhüm guraldyr.A ulanyptozan vakuumy, taslama gatnaşýan her bir adam üçin has ygtybarly gurşaw döredip, işçileriň bu howply bölejiklere täsirini azaldýarsyňyz. Tozan wakuumy bolmazdan, beton tozan ýakyn ýerlere, enjamlara we desgalara ýerleşip, bulaşyk we kyn iş gurşawyny döredip biler.Wakuum ulgamyny ulanmak tozanyň ýaýramagyny azaldýar, iş ýerini has arassa saklaýar we iş gutarandan soň arassalanmagy aňsatlaşdyrýar.

Beton üwemek täjirçilik ýa-da ýaşaýyş jaýynda bolup geçýän bolsa, tozan vakuumy ulanmak müşderiniň kanagatlylygyny ýokarlandyryp biler.Müşderiler taslama wagtynda we ondan soň has arassa we has ygtybarly iş ýerlerine baha bererler.

Beton ýylmaýjy ulananyňyzda webeton tozan sorujyBeton üwemek prosesinde iň ýokary howpsuzlygy üpjün etmek üçin tozan maskasy ýa-da respirator, howpsuzlyk äýnegi, eşidiş goragy we beýleki zerur enjamlary goşmak bilen degişli şahsy gorag enjamlaryny (PPE) geýmek zerurdyr.

Bersi beton tozan sorujy


Iş wagty: Iýul-25-2023