Senagat tozan sorujy näme üçin çotgasyz hereketlendirijini çotgasyz hereketlendirijiden has köp ulanýar?

Çotgaly motor, DC hereketlendirijisi diýlip hem atlandyrylýar, hereketlendirijiniň rotoryna kuwwat bermek üçin çotgalary we kommutatory ulanýan elektrik hereketlendirijisidir.Elektromagnit induksiýa ýörelgesine esaslanýar.Çotga hereketlendirijisinde rotor hemişelik magnitden, statorda bolsa elektromagnitler bar.Çotgalar we kommutator, rotoryň aýlanmagyna sebäp bolup, tok akymynyň ugruny elektromagnitleriň üsti bilen üýtgetmek üçin ulanylýar.

“Brush Motors” -yň artykmaçlyklary:

• pleönekeý we ygtybarly gurluşyk

• Çykdajyly

• startokary başlangyç moment

• Tizligi dolandyrmagyň giň gerimi

Çotga motorlarynyň kemçilikleri:

• Çotga könelmegi sebäpli has ýokary tehniki talaplar

• Çotga we kommutator köýnegi sebäpli ömri çäkli

• Çotgasyz hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende has köp ýylylyk we ses çykarýar

• Çotgasyz hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende has pes netijelilik

Çotgasyz hereketlendiriji, BLDC (Çotgasyz DC) hereketlendirijisi diýlip hem atlandyrylýar, çotgalaryň we kommutatoryň ýerine elektron aragatnaşygyny ulanýan elektrik hereketlendirijisidir.Stasionar elektromagnitleriň töwereginde aýlanýan hemişelik magnit prinsipine esaslanýar.Aragatnaşyk, rotoryň ýagdaýyny kesgitlemek we stator sargylary arkaly häzirki akymy dolandyrmak üçin elektron datçikler ýa-da seslenme signallary arkaly gazanylýar.

Çotgasyz hereketlendirijileriň artykmaçlyklary:

• Çotga hereketlendirijileri bilen deňeşdirilende has ýokary netijelilik

• Çotgalaryň we kommutator eşikleriniň ýoklugy sebäpli uzak ömür

• Has pes hyzmat talaplary

• Has asuda işlemek

• powerokary güýç-agram gatnaşygy

Çotgasyz hereketlendirijileriň kemçilikleri:

• Çotga hereketlendirijileri bilen deňeşdirilende has çylşyrymly gurluşyk

• Has ýokary başlangyç bahasy

• Gatnaşyk üçin elektron gözegçiligi talap edýär

• Çotga hereketlendirijileriniň käbir görnüşleri bilen deňeşdirilende çäkli tizlik dolandyryş aralygy

Aslynda, tozan sorujylaryň köpüsi çotgasyz hereketlendirijileriň ýerine çotgaly hereketlendirijileri (uniwersal hereketlendirijiler diýlip hem atlandyrylýar) ulanýarlar, çotganyň hereketlendirijisi çotganyň könelmegi sebäpli has ýokary tehniki hyzmat talaplary we çotgasyz hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende gysga ömri ýaly çäklendirmeleri bar bolsa, näme üçin?

Bu islegiň sebäpleri:

  1. Çykdajylaryň netijeliligi: Çotga hereketlendirijileri, çotgasyz hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende öndürmek üçin has arzan.Senagat tozan sorujylar köplenç talap edilýän şertlerde ulanylýar we agyr işleri ýerine ýetirip bilýän berk hereketlendirijileri talap edip biler.Çotga hereketlendirijileri öndürijilige zyýan bermezden tygşytly çözgüt hödürleýär.
  2. Startokary başlangyç momenti: Çotga hereketlendirijileri senagat tozan sorujylar üçin peýdaly ýokary başlangyç momentini hödürleýär.Bu ýokary tork haly, haly we senagat pollaryny goşmak bilen dürli ýüzleri netijeli siňdirmäge we täsirli arassalamaga mümkinçilik berýär.
  3. Tizligi dolandyrmak aralygy: Çotga hereketlendirijileri, adatça, çotgasyz hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende has giň tizlik dolandyryş diapazonyny hödürleýär.Bu köpugurlylyk, senagat tozan sorujylarda peýdalydyr, sebäbi dürli arassalaýyş işleri optimal işlemek üçin dürli motor tizligini talap edip biler.
  4. Ykjam ululygy: Çotga hereketlendirijileri, adatça, deň güýji çykýan çotgasyz hereketlendirijilerden has ykjam.Senagat tozan sorujylar köplenç hereketli we göçme bolmaly we çotga hereketlendirijileriniň ykjam ululygy kiçi, ýeňil dizaýnlara mümkinçilik berýär.
  5. Elýeterlilik: Çotga hereketlendirijileri tozan sorujylarda uzak wagt bäri ulanylýar we bazara elýeterli.Öndürijiler senagat tozan sorujylar üçin çotga motor tehnologiýasyny ulanmak we optimizirlemek boýunça tejribe topladylar.

 

 

 

 

 


Iş wagty: Iýun-29-2023