Süzgüçleri haçan çalyşmaly?

Senagat tozan sorujylarköplenç inçe bölejikleri we howply materiallary ýygnamak üçin ösen süzgüç ulgamlary bar.HEPA (-okary netijelilik aýratyn howa) süzgüçlerini ýa-da belli bir pudak kadalaryna ýa-da talaplaryna laýyk gelýän süzgüçleri goşup bilerler.Süzgüç tozan sorujynyň möhüm sarp edilýän bölekleri bolany üçin, köp müşderi täze süzgüçiň näçe gezek çalşylmalydygyna gaty üns berýärler.

Senagat tozan sorujyda süzgüç üýtgemeleriniň ýygylygy, ulanylýan süzgüçiň görnüşine, vakuum edilýän materiallaryň tebigatyna we iş şertlerine meňzeş birnäçe faktorlara baglydyr.Specificörite görkezmeler öndürijä we modeline baglylykda üýtgäp bilse-de, senagat tozan sorujyda süzgüçi üýtgetmegiň wagtynyň gelendigini görkezýän käbir umumy görkezmeler:

1. Azaldylýan sorujy güýji: Eger sorujy güýjüň ýa-da howa akymynyň ep-esli azalandygyny görseňiz, süzgüçiň ýapykdygyny ýa-da doýandygyny görkezip biler.Peseldilen süzgüç, süzgüçiň bölejikleri netijeli ele almaýandygyny we saklamaýandygyny görkezýär we çalyşmagyň wagty bolup biler.

2.Wizual gözden geçirmek we öndürijilik: Zyýanlaryň, böwetleriň ýa-da galyndylaryň aşa köp gurulmagynyň alamatlaryny süzgüçleri yzygiderli barlaň.Süzgüç ýyrtylan, gaty hapalanan ýa-da zeper ýeten ýaly görünse, derrew çalşylmalydyr.Mundan başga-da, wakuumdan tozanyň gaçýandygyny ýa-da iş wagtynda yslaryň bardygyny görseňiz, süzgüç çalyşmagyň zerurdygyny görkezip biler.

3. Ulanyş we iş şertleri: Süzgüç çalşygynyň ýygylygy wakuum edilýän materiallaryň göwrümine we görnüşine, şeýle hem daşky gurşawyň iş şertlerine täsir edip biler.Tozan sorujy talap ediji ýa-da tozanly şertlerde yzygiderli ulanylsa, az talap edilýän programmalar bilen deňeşdirilende süzgüçleri ýygy-ýygydan çalşyp bolar.

4.Filteriň görnüşi: Senagat tozan sorujyda ulanylýan süzgüçiň görnüşi çalyşmagyň ýygylygyna hem täsir edip biler.Dürli süzgüçleriň dürli mümkinçilikleri we netijeliligi bar.Mysal üçin, bir gezek ulanylýan süzgüçleri gaýtadan ulanylýan ýa-da ýuwulýan süzgüçler bilen deňeşdirilende has ýygy-ýygydan çalşyp bolar.Highokary derejeli süzgüç talap edýän senagat sazlamalarynda köplenç ulanylýan HEPA (-okary netijelilik aýratyn howa) süzgüçleri, netijeliligine we bölejikleriň ululygyny saklamak mümkinçiliklerine baglylykda çalyşmak üçin ýörite görkezmelere eýe bolup biler.

5. Öndürijiniň teklipleri: Senagat tozan sorujy öndüriji, adatça aýratyn önümine we göz öňünde tutulan ulanylyşyna görä süzgüç çalyşmagyň aralyklary barada görkezmeler berýär.Tozan sorujynyň optimal öndürijiligi we uzak ömri üçin bu maslahatlar berjaý edilmelidir.Ulanyjy gollanmasy bilen maslahatlaşyň ýa-da anyk teklipleri üçin göni öndüriji bilen habarlaşyň.

Käbir senagat tozan sorujy ýaly birnäçe süzgüçiň bardygyny bellemek möhümdirdeslapky süzgüçlerweesasy süzgüçler,dürli çalyşma tertibi bolup biler.Şol sebäpli, ulanyjy gollanmasyna ýüzlenmek ýa-da belli bir tozan sorujy modeliňiz üçin süzgüç çalşygy barada anyk görkezme almak üçin öndüriji bilen habarlaşmak möhümdir.

S13 S26 S36 konusdan öňki süzgüçH13 HEPA süzgüji

T302, T502 HEPA süzgüji


Iş wagty: Maý-20-2023