M synp bilen H synp tozan sorujynyň arasynda näme tapawut bar?

M synpy we H synpy tozan sorujylaryň howply tozan we galyndylary ýygnamak ukybyna esaslanýar.M klasdaky vakuumlar, agaç tozany ýa-da gips tozy ýaly ortaça howply hasaplanýan tozanlary we galyndylary ýygnamak üçin niýetlenendir, H klasdaky vakuumlar gurşun ýa-da asbest ýaly ýokary howply materiallar üçin niýetlenendir.

M synp bilen H synp vakuumlarynyň arasyndaky esasy tapawut, olaryň hödürleýän süzgüç derejesinde.M klasdaky vakuumlarda 0,1 mikron ýa-da ondan uly bölejikleriň 99,9% -ini ele alyp bilýän süzgüç ulgamy bolmaly, H klasdaky vakuumlar bolsa ele almaly99.995%0,1 mikron ýa-da has uly bölejikleriň.Bu, H klasdaky vakuumlaryň kiçi, howply bölejikleri M synp vakuumlaryna garanyňda has täsirli bolandygyny aňladýar.

Süzmek mümkinçiliklerine goşmaça,H synp vakuumlarymöhürlenen tozan gaplary ýa-da bir gezek ulanylýan haltalar ýaly howply materiallaryň howpsuz zyňylmagyny üpjün etmek üçin goşmaça aýratynlyklary bolup biler.

Käbir ýurtlarda ýokary howply materiallar bilen işlenende H klasdaky tozan sorujy ulanmak hökmanydyr.Mysal üçin, Angliýada asbesti aýyrmak üçin H derejeli tozan sorujylar kanuny taýdan talap edilýär.

H klasdaky tozan sorujylar, izolýasiýa hereketlendirijileri ýa-da ses siňdiriji materiallar ýaly ses azaldýan aýratynlyklara eýe bolup, olary M klasdaky vakuumlardan has ýuwaş etmek üçin.Bu sesiň derejesini iň az derejede saklamaly pudaklarda möhümdir.

H klasdaky tozan sorujylar, goşmaça aýratynlyklary we berýän süzgüç derejesi sebäpli M klasdaky tozan sorujylardan has gymmat.Şeýle-de bolsa, “H” klasdaky wakuumy satyn almak we ulanmak üçin çykdajylar, işçileriň öwezini dolmak talaplary ýa-da howply material gözegçiliginiň ýeterlik bolmazlygy sebäpli kanuny jerimeler bilen baglanyşykly bolup biler.

M klas ýa-da H synp vakuumynyň arasyndaky saýlama, ýygnamak üçin zerur materiallara we olaryň berýän howp derejesine baglydyr.Saglygyňyzy we howpsuzlygyňyzy goramak üçin işleýän materiallaryňyza laýyk vakuumy saýlamak möhümdir.

H synp güýji gurallary tozan sorujy


Iş wagty: Aprel-14-2023