Tozan sorujy esbaplar, arassalamak işiňizi has aňsatlaşdyryň

Soňky ýyllarda gury üweýjiniň çalt ýokarlanmagy bilen bazaryň tozan sorujylara bolan islegi hem artdy.Esasanam Europeewropada, Awstraliýada we Demirgazyk Amerikada hökümet potratçylardan hepa tozan sorujydan netijeliligi talap etmegi üçin berk kanunlar, ülňüler we düzgünler bar>99.97@0.3um.H derejeli bahalandyrylan senagat tozan sorujy, beton ýylmaýjy we ýalpyldawuk maşyn tarapyndan öndürilen köp mukdarda tozany siňdirip biler.Bir tarapdan, ýerdäki inçe tozany çalt sorup biler we işiň täsirine çalt baha bermäge operatora kömek edip biler.Has möhümi, howada galýan kremnini alyp biler, bu kremniniň tozany adam bedenine gaty zyýanlydygyny subut etdi.

 Iň meşhur betontozan sorujygurluşyk meýdançasy gündelik arassalaýyş işiňizde ulanjak dürli goşundylar bilen bilelikde gelýär.Geliň, 4 sany möhüm zady öwreneliňtozan sorujy enjamlar / goşundylararassalamak işini aňsatlaşdyrar.

1.Gatyň kelleleri.Tozan sorujy goşundy bilen poly arassalap bilersiňiz.Poluň gaty görnüşini arassalap bilýär we hatda ownuk tozan polyny arassalap, tegmilsiz saklap bilýär.Pol gurallaryna pol çotgasy we pol gysgyjy girýär.Pol çotgasy gury we gaty pollar üçin.Çygly pol ýa-da poly çyzmak aňsat bolsa, müşderi gysgyçlary rezin pyçak bilen satyn alar.

Gat gurallary

2. Şlang şkafy.Winil plastmassadan ýasalan.Wakuum şlang şkafy gurallardan ýa-da esbaplardan vakuum şlangyna çenli ygtybarly birikme üpjün edýär.Bular şlanglary girelgelere we ahyrky gurallara birikdirmäge mümkinçilik berýär.Elýeterli ululygy: 35mm, 38mm, 50mm.

Şlang şkafy

3. Çeňňek.Çeňňek, wakuum şlangyny arassalaýjy poluňyzyň kellelerine birleşdirýän alýumin ýa-da poslamaýan polatdan ýasalan böleklerdir.Käbir taýajyk bir bölek uzyn turba, ýöne Bersiniň taýagy iki bölekdiruminum taýajygynda ergonomiki ulanyjy rahatlygy üçin goşa egilen dizaýn bar.

Çeňňek

4.Şlang.Wakuum şlanglary hapa we galyndylary çekmek üçin tozan sorujy kabul ediş portuna dakylýar.Uzynlygyny uzaltmak ýa-da ýöriteleşdirilen işe uýgunlaşmak üçin gabat gelýän goşundylar bilen baglanyşýarlar.Gaty kyn ýerlerden tozan we galyndylary ýygnamak üçin çeýeligi üpjün etmek üçin vakuumlara birikýärler.1.5 '' şlang, 2 '' şlang, 2,5 '' şlang, 3 '' şlang berýäris.Şlang mümkin boldugyça uzyn däl.Has uzyn şlang sorulmagy ýitirer.Has kiçi diametrli wakuum şlanglary köplenç has hereketli we çeýe bolýar.Has uly diametrli şlanglar has uly galyndylary alyp biler we dykylmak ähtimallygy azdyr.

Şlang

  

Şeýlelik bilen, haçan-da beton tozan çykaryjy satyn aljak bolanyňyzda, arassalanmagy üpjün etjek ýokarda agzalan ähli esbaplaryň / goşundylaryň bardygyna göz ýetiriň.Wakuumyňyzy we goşundylaryňyzy ulanyp, arassalamak işleriňiziň has netijeli bolandygyny görersiňiz.


Iş wagty: 12-2022-nji dekabry