Senagat tozan sorujy ulanylanda atyş meselesi

Senagat tozan sorujy ulananyňyzda käbir umumy meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz.Ine, yzarlap boljak birnäçe näsazlyklary düzetmek ädimleri:

1. Soruş güýjüniň bolmazlygy:

 • Wakuum sumkasynyň ýa-da gapyň doludygyny ýa-da boşadylmalydygyny barlaň.
 • Süzgüçleriň arassa we ýapyk däldigine göz ýetiriň.Zerur bolsa olary arassalaň ýa-da çalşyň.
 • Şlangy, taýagy we goşundylary haýsydyr bir päsgelçilik ýa-da päsgelçilik barlaň.Tapylan bolsa arassalaň.
 • Tozan sorujy motory üçin tok üpjünçiliginiň ýeterlikdigini barlaň.Pes naprýa .eniýe siňdiriş güýjüne täsir edip biler.

2. Motor işlemeýär:

 • Tozan sorujy işleýän tok rozetkasyna dogry birikdirilendigini ýa-da ýokdugyny barlaň.
 • Tok wyklýuçateliniň açykdygyna göz ýetiriň.
 • Zeper ýeten ýa-da könelen simler üçin set şnuruny gözden geçiriň.Tapylan bolsa, şnury çalyşyň.
 • Tozan sorujyda täzeden düzmek düwmesi ýa-da termiki artykmaç ýükden goramak bar bolsa, täzeden düzmek düwmesine basyň ýa-da gaýtadan işlemezden motoryň sowamagyna rugsat beriň.

3. Elektrik togunyň gyzmagy ýa-da aşmagy:

 • Süzgüçleriň arassadygyna we hereketlendirijide aşa dartgynlyga sebäp bolmaýandygyna göz ýetiriň.
 • Motoryň aşa işlemegine sebäp bolup biljek şlang, taýajyk ýa-da goşundylardaky päsgelçilikleri ýa-da päsgelçilikleri barlaň.
 • Tozan sorujynyň uzak wagtlap arakesmesiz ulanylmaýandygyny barlaň.Gerek bolsa motoryň sowamagyna rugsat beriň.
 • Tozan sorujy elektrik toguny döwmegi dowam etdirýän bolsa, ony başga zynjyrda ulanyp görüň ýa-da elektrik ýüküni bahalandyrmak üçin elektrik bilen maslahatlaşyň.

4. Adaty bolmadyk sesler ýa-da titremeler:

 • Şlang, taýajyk ýa-da goşundylar ýaly boş ýa-da zeper ýeten bölekleri barlaň.Zerur bolanda olary çekdiriň ýa-da çalşyň.
 • Päsgelçilikleriň ýa-da zeperleriň bardygyny çotganyň rulonyny ýa-da urgyjyny barlaň.Zir-zibili arassalaň ýa-da zerur bolsa çotganyň rulonyny çalşyň.
 • Tozan sorujyda tigirler ýa-da rolikler bar bolsa, olaryň dogry birikdirilendigine we yrgyldylara sebäp bolmaýandygyna göz ýetiriň. Zeper ýeten tigirleri çalyşyň.

5. Toz gaçmak

 • Süzgüçleriň dogry gurnalandygyna we möhürlenendigine göz ýetiriň.
 • Süzgüçiň zaýalanandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň. Zeper ýeten ýa-da könelen süzgüçleri çalyşyň.

Näsazlyklary düzetmek ädimleri meseläni çözmese, ulanyjy gollanmasy bilen maslahatlaşmak ýa-da goşmaça kömek üçin öndürijiniň müşderi goldawyna ýa-da ýerli distribýutora ýüz tutmak maslahat berilýär.Senagat tozan sorujynyň modeline we aýratynlyklaryna esaslanyp, anyk görkezmeler berip bilerler.


Iş wagty: Iýun-20-2023