“AC800 Auto” tozan ekstraktorynyň super janköýerleri

Bersiniň wepaly müşderisi bar, ol AC800—3 fazaly awtomatiki impulsly beton tozan çykaryjysynyň öňünden bölüji bilen birleşdirilen iň gyzykly oýunlarydyr.

3 aýyň içinde satyn alan 4-nji AC800, wakuum özüniň 820 mm planetaly pol ýylmaýjy bilen gaty gowy işleýär.Öň bazardaky iň ýokary marka vakuumy üçin müňlerçe dollar sarp edýärdi, ýöne şol enjamda käbir kynçylyklar bar.AC800-i aprel aýynda synap görýänçä, oňa söýgi duýdy.Ygtybarly hil ony has ýakyn wagtda satyn almaga mejbur edýär.

 


Iş wagty: Iýul-25-2020