TS1000, TS2000 we AC22 Hepa tozan çykaryjysynyň goşmaça wersiýasy

Müşderilerden köplenç “Tozan sorujy näçeräk güýçli?” Diýip soraýarlar.Bu ýerde wakuum güýjüniň oňa 2 faktory bar: howa akymy we sorulma.Wakuumyň ýeterlik derejede güýçlidigini ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin emdiriş we howa akymy möhümdir.

Howa akymy cfm

Tozan sorujy howa akymy wakuumdan geçýän howanyň kuwwatyna degişlidir we minutda kub aýakda (CFM) ölçelýär.Wakuum näçe köp alsa, şonça gowy.

Soruş suw göteriji

Emdiriş nukdaýnazaryndan ölçelýärsuw göterijidiýlip hem atlandyrylýarstatiki basyş.Bu ölçeg adyny aşakdaky synagdan alýar: dik turba suw guýsaňyz we vakuum şlangyny goýsaňyz, wakuum näçe dýuým beýiklikde suwy çeker?Soruş motor güýjünden gelýär.Güýçli hereketlendiriji elmydama ajaýyp emiş öndürer.

Gowy vakuum deňagramly howa akymyny we sorulmagyny üpjün etdi.Tozan sorujyda ajaýyp howa akymy bar, ýöne sorujy pes bolsa, bölejikleri gowy alyp bilmeýär.Lighteňil bolan tozan üçin müşderiler has ýokary howa akymy wakuumy arassalaýarlar.

Recentlyaňy-ýakynda käbir müşderilerimiz bir motor vakuumynyň howa akymyndan zeýrenýärlerTS1000ýeterlik däl.Howa akymyny we ikisini hem sorup görenimizden soň, 1700W güýji bolan täze Ameterk motoryny saýladyk, cfm 20% ýokary we suw göterijisi adaty 1200W-den 40% gowy.Bu 1700W hereketlendirijini ekiz motorly tozan çykaryjyda ulanyp bilerisTS2000weAC22Şeýle hem.

Aşakda TS1000 +, TS2000 + we AC22 + tehniki maglumatlar sahypasy.

AC22 +TS2000 +TS1000 +


Iş wagty: 26-2022-nji dekabry