Beton Aziýa dünýäsi 2017

Beton dünýäsi, gysgaldylan WOC ason, beton Europeewropa dünýäsini, beton Hindistan dünýäsini we beton Las Wegas dünýäsini öz içine alýan söwda beton we gurluşyk gurluşyk pudaklarynda meşhur bolan halkara ýyllyk çäre boldy. Aziýa (WOCA) 2017-nji ýylyň 4-6-njy dekabry aralygynda Şanhaý täze halkara sergi merkezinde geçirildi, bu Hytaýa ilkinji gezek resmi taýdan hödürlenýär.

Hytaýda ýöriteleşdirilen vakuum önümçiligi hökmünde Beisi Senagat enjamlary üznüksiz bukulýan torba ulgamy bilen 7-den gowrak dürli tozan çykaryjylary görkezdi.Müşderileriň dürli isleglerine laýyk gelýän ýeke fazaly wakuum, üç fazaly wakuum, deslapky bölüji.Şolaryň arasynda, müşderileriň köpüsi S2 bilen gyzyklanýandygyny görkezdiler, bu 700 mm iş giňligi öň çotgasy bilen çygly / gury göçme wakuum, süýümi aňsatlyk bilen dolandyryp biler.

Üç günlük görkeziş wagtynda 60-dan gowrak müşderi Beisi stendine baryp gördi.Bar bolan 3 distribýutor has köp sargyt etmek isledi.Iň azyndan 5 täze müşderi, üweýji maşynlary bilen enjamlaşdyrylan BLUESKY vakuumy synap görmek isleýändiklerini aýtdy.

WOC Şanhaý 2017.12

Iş wagty: -20anwar-10-2018