Tozan sorujy enjamlar hakda bilmek isleýän zadyňyz

Senagat tozan sorujy / tozan çykaryjy, ýerüsti taýýarlaýyş enjamlarynda gaty arzan tehniki enjamdyr. Köp adamlar süzgüçiň her 6 aýdan bir gezek üýtgedilmegi teklip edilýän sarp edilýän bölekdigini bilip bilerler.Emma bilýärsiňizmi?Süzgüçden başga, her bir arassalaýyş zerurlygy üçin satyn alyp boljak başga esbaplar bar.Arassalamagy aňsat, amatly we lezzetli etmek üçin şlang bilen birikdirilip bilner.

Her Bersi senagat tozan sorujy, müşderiniň umumy isleglerini kanagatlandyryp biljek adaty esbaplar toplumy bilen üpjün ediler. Cleaningöne arassalaýjy enjamyňyzyň peýdalylygyny goşup, aýratyn satyn alyp we birikdirip boljak käbirleri bar.

1. Statik çalyşýan şlangy ýygnamak

Pol üweýji pudagy üçin, statiki garşy iki gatly EVA şlangy ýa-da kompýuter spiraly bolan PU şlangy maslahat berilýär, sebäbi tozan sorujy ulanylandan soň statiki elektrik togunyň köp bolmagy sebäpli tötänleýin zarbalaryň öňüni alyp biler. ep-esli wagt.Iki gatly şlang, umumy şlangdan has berkdir.Bersi diametri 1,5 ”(38mm), 2” (50mm), 2,5 ”(63mm) we 2.75” (70mm) şlangy hödürleýär.

şlang

 

2. Şlang şkafy

Şlang şkafy agyr plastmassadan ýasalýar, öwrüliş enjamy, arassalanmagy amatly etmek üçin şlangy aksesuarlar bilen ulanmak arkaly beýleki esbaplary ulanmagy aňsatlaşdyrýar. Bizde diametri 1,5 "(38mm), 2" (50mm), şlangy we 1,5 ”(38mm), 2” (50mm) pol gurallaryny birleşdirip bilersiňiz.

şlang

3. Gurallar

Düşegi arassalamak üçin pol çotgasy ulanylyp bilner, ýöne bu çotgalaryň iki görnüşi bar. Biri gaty pol we gury pollar üçin niýetlenen çotga zolagy, beýlekisi rezin zolak bilen gysylýar, ýörite kafel we çyg üçin niýetlenendir. pollar.

Bu enjam poluň üstünde aňsat hereket etmek üçin tigirler bilen enjamlaşdyrylandyr.

pol gurallary

4. Adapter

Wakuum girelgesini we şlangy birleşdirmek üçin adapter hem reduktor diýilýär.BERSI tozan çykaryjy giriş 2,75 ”(70mm) bolany üçin, 2.75 '' / 2 '' (D70 / 50), 2.75 '' / 2.5 '' (D70 / 63), 2.75 '' / 2.95 '' adapterini üpjün edýäris ( D70 / 76) Şeýle hem, Y görnüşli adapterimiz bar, bu islendik şlang birikmesini iki bölege bölmäge mümkinçilik berýär. Bu öndürijiligi ýokarlandyrýar, sebäbi arassalaýyş işini diwersifikasiýa etmek üçin beýleki goşundylar bilen birlikde birden köp şlang ulanyp bilersiňiz. Ikisi bilen hem arassalap bilersiňiz. tozan sorujynyň iki şlangyň ujuny dolandyrmak üçin ýeterlik güýji bar bolsa.

adapter

 


Iş wagty: Maý-14-2019