Gutlaýarys!“Bersi” daşary ýurt satuw topary aprel aýynda rekord derejä ýetdi

Aprel, Bersiniň daşary ýurtlardaky satuw topary üçin dabaraly aý boldy.Sebäbi bu aýda satylan kompaniýa döredileninden bäri iň ýokary boldy.Toparyň agzalaryna çeken zähmetleri üçin, yzygiderli goldawlary üçin ähli müşderilerimize aýratyn sag bolsun aýdýaryn.

Biz ýaş we täsirli topar.Müşderileriň e-poçtalary üçin 1 sagadyň dowamynda jogap bereris.Müşderileriň tozan sorujy hakda soraglary bar bolsa, surat ýa-da wideo arkaly olara iň professional düşündiriş bereris.Satuwdan soňky islendik kynçylyk üçin müşderiler elmydama öz wagtynda we kanagatlanarly çözgüt alyp bilerler.Eltip beriş wagty nukdaýnazaryndan yzygiderli sargytlardan 2 hepde içinde haryt iberip bileris.Uly sargytlar üçin hiç wagt gijä galmady.Şu wagta çenli maşynlarymyz we hyzmatlarymyz ähli müşderilerimizden 5 ýyldyz aldy.

Bu ýyllaryň dowamynda biz asyl niýetimizi üýtgetmedik - Hytaýda iň ökde tozan sorujy öndüriji bolmak we beton pudagy üçin iň täsirli tozan çözgüdi bilen üpjün etmek.Gözleglere we täzeliklere ygrarly, halkara patent awtoklean tehnologiýasy bilen HEPA tozan çykaryjy we tozan ýygnaýjylaryň bir toparyny döretdik, elmydama el bilen arassalanmaly süzgüç blokirlemesi sebäpli müşderileriň agyrysyny çözdük.Bu maşynlar ulanyjylar tarapyndan gowy garşylanýar.

“Kyn, ýöne dogry zatlar” etmegi talap edýäris.Sebäbi başda ähli kyn zatlar kyn bolsa-da, has aňsatlaşar.Emma ähli aňsat zatlar, gazanmak aňsat bolsa-da, geljekde has kynlaşar.


Iş wagty: Apr-29-2022