Bersi awtoulag arassalaýyş ulgamyny täzeledi we patentledi

Beton tozan, gurluşyk meýdançasyndaky adaty tozan çykaryjy bolup durýan dem alsa, gaty inçe we howply.Easyöne aňsat dykylmak pudagyň iň uly kelle agyry, bazardaky senagat tozan sorujy, her 10-15 minutdan el bilen arassalanmagy üçin operatorlara mätäç.

Bersi 2017-nji ýylda WOC sergisine ilkinji gezek gatnaşanda, käbir müşderiler ygtybarly tehnologiýa bilen hakyky awtomatiki arassa wakuum gurup biljekdigimizi soradylar.Muny ýazga geçirýäris we ýadymyzda saklaýarys.Innowasiýa elmydama aňsat däl.Pikirden, ilkinji dizaýndan prototip synagyna, müşderiniň pikirini ýygnamak we gowulaşdyrmak üçin bize takmynan 2 ýyl gerek boldy.Dilerleriň köpüsi konteýnerleri we konteýnerleri satyn almak üçin ilki bilen birnäçe enjamdan synap gördüler.

Bu innowasion awtoulag arassalaýyş ulgamy, süzgüçleri impulslamak ýa-da el bilen arassalamak üçin operatora işini dowam etdirmäge mümkinçilik berýär.Patent ulgamy, işiň netijeliligini ýokarlandyrýan öz-özüni arassalamak wagtynda emdirilmezligi üpjün etmek üçin döredildi.Arassalamak öz wagtynda yzygiderli bolup geçýär, bir süzgüç arassalananda, beýlekisi işlemegini dowam etdirýär, süzgüçleriň dykylmagy sebäpli howa akymyny ep-esli ýitirmezden iň amatly ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin.Howa kompressory ýa-da çap edilen elektron tagtasyz bu innowasiýa tehnologiýasy, gaty ygtybarly we pes hyzmat bahasy.

 

mmexport1608089083402


Iş wagty: 17-2021-nji noýabr