Bersi ajaýyp topar

Hytaý bilen ABŞ-nyň arasyndaky söwda urşy köp kompaniýalara täsir edýär.Bu ýerdäki zawodlaryň köpüsi nyrh sebäpli buýrugyň gaty azalandygyny aýtdy.Bu tomus haýal möwsüme taýyn bolduk.

Şeýle-de bolsa, daşary ýurt satuw bölümimiz iýul we awgust aýlarynda yzygiderli 280 toplum yzygiderli we ähmiýetli ösdi.Zawod her gün işleýär.Işçiler dynç günleri hem iş wagtyndan artyk işleýärler.

Ajaýyp toparymyz üçin sag boluň! Bir gün bu gün eden zähmetiňize baha berersiňiz.

2fd6dbbd33e42337634d74d74538f9d


Iş wagty: Awgust-14-2019