Bersi awtoklean tozan sorujy: Bolmalymy?

Iň oňat vakuum elmydama sarp edijilere howa girişi, howa akymy, sorulma, gurallar toplumy we süzgüç bilen mümkinçilikleri bermeli.Süzmek, arassalanýan materiallaryň görnüşine, süzgüçiň uzak ömrüne we aýdylýan süzgüçiň arassa bolmagy üçin zerur tehniki hyzmatlara esaslanýan möhüm komponentdir.Dökümde, gurluşyk meýdançasynda ýa-da arassalaýyş otagynda işlemek, öz-özüni arassalaýan süzgüç ulanmak möhüm wagt tygşytlamak mümkinçiligi bolup biler.

Soňky ýyllarda ahyrky ulanyjylar tozan sorujylary awtomatiki süzgüç bilen arassalamak barada has köp talap edýärler.Bersi bu bazaryň isleginden habarlydy we 2019-njy ýylda öz awtoulag arassa tehnologiýasyny ösdürip başlady. 2 ýyl bazar synagyndan we üznüksiz gowulaşandan soň, Bersiniň innowasiýa we patentiawtomatik impuls ulgamyahyrynda kämillik ýaşyna ýetdi we müşderiler tarapyndan ýokary tanaldy.

Bazarda adaty reaktiw impuls süzgüçini tozan sorujy henizem esasy akym bolup durýar.Industrialöne awtomatiki arassalaýjy senagat tozan sorujy enjamy täzelemelimi?Aşakdaky derňewlere serediň.

1. Köp mukdarda tozanly iş ýerlerinde, esasanam beton gurluşyk pudagynda tozan sorujyny ýapmak aňsat we bu pudagyň hemişe kellesi agyrýar.Operator süzgüçi her 10-15 minutdan arassalamaly, ýogsam dykylma sebäpli enjamyň sorujy güýji ep-esli azalýar.Bu proses gaty köp zähmet talap edýär.Emma awtomatiki arassa vakuum, Indi ýapyk süzgüçler ýok - AUTOCLEAN (AC) awtomatiki esasy süzgüç arassalamak süzgüçi arassa saklaýar we üznüksiz ýokary sorujy güýji üpjün edýär.

2. Tozsyz üznüksiz işlemegi talap edýän gury ýadro buraw maşyny we kesiji maşyn ýaly käbir güýç gurallary üçin.Tozan sorujy bolmalyöz-özüni arassalamak ulgamy.

Bersi indi awtomatiki arassa tozan çykaryjylaryň doly önüm çyzygyna eýe, bizde 1 motor, 2 hereketlendiriji, 3 hereketlendiriji we 3 faza bar.Bu patent ulgamy, yzygiderli hyzmat etmek üçin zerur bolan köp wagty kesýär, netijede süzgüçleriňiziň uzak ömri bolýar.

Wakuumlarymyz hakda başga sorag,bilen habarlaşyň.


Poçta wagty: Awgust-30-2022