Täze önüm çykarylyşy - B2000 howa skraberi köp mukdarda üpjün edilýär

Käbir çäklendirilen binalarda beton üwemek işi ýerine ýetirilende, tozan çykaryjy ähli tozany doly aýyryp bilmeýär, kremniniň tozan hapalanmagyna sebäp bolup biler. Şonuň üçin bu ýapyk ýerleriň köpüsinde operatorlary ýokary hilli üpjün etmek üçin howa süpüriji enjam gerek; howa.Bu howa arassalaýjy gurluşyk pudagy üçin ýörite döredilen we tozansyz işlemegi kepillendirýär.Pollary täzeläniňizde ýa-da adamlaryň inçe tozan bölejiklerine sezewar bolan beýleki işleri üçin amatly.

Bersi B2000, iň ýokary howa akymy 2000m3 / sag bolan täjirçilik görnüşli howa süpürgiçidir we iki tizlikde işledilip bilner. Esasy süzgüç HEPA süzgüçine gelmezden ozal uly materiallary boşadar. Uly we has giň H13 süzgüji synagdan geçirilýär we tassyklanýar netijeliligi bilen> gaty arassa howa döretmek üçin OSHA düzgünine laýyk gelýän 99.99% @ 0.3 mikron. Süzgüç ýapylanda duýduryş çyrasy ýakylar we duýduryş çykar.Plastmassa jaý diňe bir ýeňil we göçme däl, eýsem transportda-da ýeterlik derejede aýlanýan galypdan ýasalýar.Gaty gurluşyk işi üçin agyr ýük maşyny.

Dilerlerimiziň synagy üçin ilkinji 20pc nusga ýasadyk, olar gaty çalt satylýar. Aşakda 4 bölüm howa arkaly iberilmäge taýyn.

7849459b4a2b098b65f87a48e94d9aa

 

 

f06a28da0b6307a52d55ef293535014


Iş wagty: Awgust-09-2021