2020-nji ýyl üçin kyn ýyl

Hytaýyň Täze Aý 2020-nji ýylyň ahyrynda näme diýmek isleýärsiňiz? "Bizde kyn ýyl boldy!" Diýerdim.

Ofylyň başynda COVID-19 Hytaýda duýdansyz ýaýrady.Januaryanwar aýy iň agyr döwürdi we bu Hytaýyň Täze ýyl dynç alyşynda bolup geçdi, dynç alyş birden gaty ümsüm boldy. Adamlar öýde galýardylar we daşary çykmakdan gorkýardylar.Söwda merkezleri, kinoteatrlar we köpçülik ýerleri ýapyldy. Daşary ýurt kompaniýasy hökmünde biz bu wirusyň zawody krizise saljakdygy barada aladalanýardyk.

Bagtymyza, hökümetiň ýolbaşçylygynda Hytaýda epidemiýa tiz gözegçilik astyna alyndy, köp zawodlar fewral aýynyň ahyryna çenli kem-kemden açylyp başlandy. Zawodymyz mart aýynyň ortalarynda 2020-nji ýyldaky ilkinji konteýner tozan sorujyny hem üstünlikli iberdi. iş kadaly ýagdaýa geler öýdüp, COVID aprel aýynda Europeewropada, Awstraliýada, ABŞ-da we beýleki ýerlerde başlandy. Müşderilerimiziň köpüsi şol ýerde.

2020-nji ýylyň aprel we maý aýlary eksport işini alyp barýan Hytaýyň ähli zawodlary üçin iň kyn iki aý.Müşderiniň birnäçe konteýner sargytlaryny ýatyrmagy sebäpli käbir zawodlaryň halas bolmak krizisine duçar bolýandygyny köplenç eşitdik.Bagtymyza, iň kyn günlerde-de zawodymyzda müşderi ýatyrmak buýrugy ýok. Maý aýynda täze agent synag tabşyrdy. Bu bize uly höwesdir.

2020-nji ýylda gaty kyn ýyla garamazdan, kompaniýamyzyň satuwy 2o19-da kesgitlenen ösüş maksatlaryndan hem ýokary bolup, durnukly ösüşe ýetdi. Üznüksiz goldawlary üçin ähli müşderilerimize aýratyn minnetdarlyk bildirýäris.

2021-nji ýylda zawodymyz gurluşyk pudagy üçin tygşytly we durnukly önümleri we çözgütleri hödürlemegi maksat edinýän senagat tozan sorujylary öwrenmäge we ösdürmäge dowam eder. Täze ýylda iki sany tozan sorujy işe başlarys.Üns beriň !!!


Poçta wagty: Fewral-04-2021