Januaryanwar aýy

Hytaýyň Täze ýyl dynç alyşy tamamlandy, Bersi zawody ilkinji aýyň sekizinji güni bolan şu günden bäri önümçilige gaýdyp geldi.2019-njy ýyl hakykatdanam başlandy.

Bersi örän işli we netijeli ýanwarda başdan geçirdi. Dürli distribýutorlara 250-den gowrak vakuum gowşurdyk, işçiler CNY-dan öň sargytlaryň iberilip bilinjekdigini we altyn satuw möwsümini ele almak üçin gije-gündiz ýygnandylar.Biz bolsak-daÖrän aşa meşgul, ähli önümçilik tertipli.

Zawoddaky kärdeşleriniň elleri doly, Bersi daşary ýurt satuw topary Las Wegasda WOC sergisi bilen hem meşgullanýar.Ilkinji günde dürli ýurtlardan 78-den gowrak müşderi aldyk.Satyjylar, tozan çykaryjy jikme-jiklikleri her bir müşderä sabyrlylyk bilen hödürlediler, müşderiler özleriniň metbugat garaýyşlary we ýokary hilli öndürilen maşynlary bilen haýran galýarlar.Müşderiler haýran galmaga kömek edip bilmeýärler "Siz gaty gowy we gowy vakuum gurýarsyňyz, men olary halaýaryn."Käbirleri maşynlary has içgin öwrenmek üçin ikinji ýa-da üçünji gün kabinamyza gaýdyp geldiler.

1-nji gün

bb69e71130ae20dc2b392ee2edab57a

Bersi 2018-nji ýylda uly üstünlik gazandy. Has köp müşderä has gowy hyzmat etmek üçin, iýun aýynda 26,900 inedördül metrlik täze desga göçeris we şol wagta çenli 350-500 toplum çykar.Zawod öňdebaryjy ERP ulgamyny hödürlär, içerki dolandyryşa we önümiň hilini dolandyrmaga wagt sarp eder, wagtynda eltip bermegiň ýokary derejesini we inwentar derejesini üpjün eder.

 


Iş wagty: 12-2019-njy fewral