Senagat tozan sorujy import edilende göz öňünde tutmaly 8 faktor

Hytaý önümleriniň bahasy ýokary, köp adam zawoddan göni satyn almak isleýär.Senagat enjamlarynyň gymmaty we tranportasiýa bahasy, sarp edilýän önümlerden has ýokary, kanagatlanmadyk maşyn satyn alan bolsaňyz, bu pul ýitirmekdir. Daşary ýurtly müşderiler senagat tozan sorujylary köp satyn alanda, aşakdaky faktorlary göz öňünde tutuň:

1. Hil: Satyn alýan senagat tozan sorujylaryň ýokary hilli edilendigine göz ýetiriň.Önümleriň önümçilik standartlaryna laýyk gelýändigini kepillendirmek üçin CE, H synp şahadatnamasy ýaly şahadatnama belliklerini gözläň.

2. Netijesi: Senagat tozan sorujylaryň öndürijilik aýratynlyklaryny, şol sanda sorujy güýji, howa akymynyň tizligini, süzgüç netijeliligini we ses derejesini göz öňünde tutuň.Maşynlaryň arassalaýyş talaplaryňyza laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

3. Ulanyş amatlylygy:Işlemek, goldamak we bejermek aňsat bolan senagat tozan sorujylary gözläň.Arassalaýyş gurşawyňyz üçin amatlydygyna göz ýetirmek üçin maşynlaryň agramyny we hereketliligini göz öňünde tutuň.

4. Gurşun wagty:Senagat tozan sorujylary öndürmek we eltip bermek üçin zerur wagty göz öňünde tutuň.Öndürijiniň zerur gowşuryş senesine laýyk bolup biljekdigine göz ýetiriň.

5. Baha:Puluňyz üçin iň gowy bahany alýandygyňyzy anyklamak üçin dürli üpjün edijilerden bahalary deňeşdiriň.Elmydama iň arzan warianty saýlamaň, sebäbi arzan bahaly tozan sorujylar pes hilli ýa-da gurşun wagty has uzyn bolup biler.

6. Tehniki goldaw: Senagat tozan sorujylary hakda soraglaryňyz ýa-da aladalaryňyz bar bolsa öndürijiniň tehniki goldaw we kömek hödürleýändigine göz ýetiriň.Gowy öndüriji size gurnama, tehniki hyzmat we näsazlyklary düzetmek barada maglumat berip bilmeli.

7. Kepillik:Senagat tozan sorujylaryna kepillik berýän öndürijini gözläň.Bu size rahatlyk berer we enjamlarda näsazlyklar ýa-da näsazlyklar ýüze çykan halatynda maýa goýumlaryňyzy gorar.

8.Reputasiýa:Akylly maýa goýýandygyňyzy anyklamak üçin öndürijiniň we önümleriniň abraýyny gözläň.Başgalaryň kompaniýa we önümleri bilen başdan geçirenlerini görmek üçin müşderileriň synlaryny we güwänamalaryny gözläň.


Iş wagty: Fewral-09-2023