Güýç gurallarynyň tozan sorujylaryň aýratynlyklary

Burawlar, sanderler ýa-da arra ýaly güýç gurallary howa giňişliginde tozan bölejiklerini döredip, iş meýdanyna ýaýrap biler.Bu bölejikler ýüzlerde, enjamlarda ýerleşip biler we hatda işçiler tarapyndan dem alyp, dem alyş meselelerine sebäp bolup biler.Elektrik guralyna gönüden-göni birikdirilen awtomatiki arassa vakuum, çeşmedäki tozany saklamaga we tutmaga kömek edýär, ýaýramagynyň öňüni alýar we daş-töweregine täsirini azaldýar.

Kuwwatly gural awtomatiki arassalaýjy tozan, tozan çykaryjy diýlip hem atlandyrylýar, dürli gurluşyk ýa-da agaç işläp bejermek işlerinde elektrik gurallary tarapyndan döredilen tozan we galyndylary ýygnamak üçin ýöriteleşdirilen tozan sorujydyr. , Festool, Bosch, Makita, DEWALT, Milwaukee we Hilti.Bu meşhur markanyň hersiniň çydamly we ýokary öndürijilikli gurallary bar.Olaryň vakuumlarynda has arassa we has ygtybarly iş gurşawyny üpjün edýän ösen süzgüç ulgamlary we tozan ýygnamak netijesi bar.

Bulartok gurallary tozan çykaryjylarytoplumlaýyn güýç guralyny işjeňleşdirmek aýratynlygy bilen enjamlaşdyrylandyr.Diýmek, güýç guraly açylanda wakuum guralyň ulanylyşy bilen sinhronlaşyp, awtomatiki işe başlaýar.Kuwwat guraly öçürilende wakuum galyndy tozanyň doly çykarylmagyny üpjün etmek üçin kesgitlenen dowamlylygy dowam etdirýär.

Elektrik gurallary bilen emele gelýän tozan bölejiklerine duçar bolmak, esasanam bu howplara yzygiderli sezewar bolýan işçiler üçin saglyga ýaramaz täsir edip biler.Zumlamak, kesmek ýa-da üwemek bilen öndürilen inçe tozan bölejikleri, kremniniň, agaç tozany ýa-da metal bölejikleri ýaly zyýanly maddalary öz içine alyp biler.Bu bölejikleri dem almak dem alyş kesellerine, allergiýa ýa-da uzak möhletli saglyk meselelerine sebäp bolup biler. Elektrik gurallary üçin boşluklar ýokary hilli HEPA süzgüçlerini ulanmalydyr.HEPA (-okary netijelilik aýratyn howa) süzgüçleri, belli bir mikron ululygyna çenli allergenler we inçe tozan ýaly inçe bölejikleri ele almaga ukyplydyr.Bu zyýanly bölejikleri netijeli duzamak we saklamak arkaly has arassa we sagdyn iş gurşawyny saklamaga kömek edýär.

Elektrik gurallary bilen emele gelen tozany we galyndylary arassalamagyň adaty usullary el bilen süpürmek, çotga ýa-da aýry tozan sorujylary ulanmagy öz içine alýar.Bu usullar köp wagt talap edip biler we düýpli arassalanmagy üpjün etmek üçin goşmaça tagallalary talap edip biler.Awtomatiki arassa vakuum el bilen arassalamak, arassalygy we netijeliligi ýokarlandyrmak, wagt we zähmet tygşytlamak zerurlygyny aradan aýyrýar.

Toz we galyndylar hereketlendirijiler, podşipnikler ýa-da wyklýuçateller ýaly güýç gurallarynyň duýgur komponentlerinde jemlenip, wagtyndan öň könelmegine we ömrüň azalmagyna sebäp bolýar.Awtomatiki arassa vakuum ulanyp, tozan tok guralynyň içki böleklerine ýetmänkä ele alynýar we enjamlaryň näsazlygy ýa-da zaýalanmak howpuny azaldýar.

ABŞ, Awstraliýa we Angliýa ýaly dargadylan ýurtlarda hünär saglygy we howpsuzlyk düzgünleri howadaky tozan howplaryna gözegçilik etmek we dolandyrmak üçin aýratyn talaplara eýedir. Gurluşyk meýdançalarynda, agaç işläp bejerýän dükanlarda ýa-da elektrik gurallarynyň ep-esli tozan we galyndylary döredýän ýagdaýynda. , H synpy awtomatiki arassa vakuum operatorlar üçin täsirli çözgütdir.

Bersi AC150H HEPA tozan çykaryjy, güýç gurallary üçin özbaşdak ösen vakuumdyr.Täze döredilen awtoulag arassa vakuum ulgamlarymyza goşuldy.Netijeliligi> 99.95%@0.3um bilen 2 sany hepa süzgüji, ösen süzgüç ulgamlary we tozany netijeli ýygnamak aýratynlygy bar.Bu model, has sagdyn we has ygtybarly iş gurşawyny öňe sürýän SGS tarapyndan tassyklanan H synpydyr.

8dcaac731b9096a16893d3fdad32796


Iş wagty: Iýun-01-2023