Bersi ajaýyp topar

Hytaý bilen ABŞ-nyň arasyndaky söwda urşy köp kompaniýalara täsir edýär.Bu ýerdäki zawodlaryň köpüsi nyrh sebäpli buýrugyň köp azalandygyny aýtdy.Bu tomus haýal möwsüme taýyn bolduk.

Şeýle-de bolsa, daşary ýurt satuw bölümimiz iýul we awgust aýlarynda yzygiderli 280 toplum yzygiderli we ähmiýetli ösdi.Zawodyň kuwwaty dolyIşçiler dynç günleri hem iş wagtyndan artyk işleýärler.

Ajaýyp toparymyz üçin sag boluň! Bir gün bu gün eden zähmetiňize baha berersiňiz.

2fd6dbbd33e42337634d74d74538f9d